பெண்கள் பகுதி

நிலைத்திருங்கள்

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்! .ஆண்டவர்நம்மை ஒரு புதிய வருடத்தை க்காணச் செய்து இருக்கிறார். தேவனுக்கேமகிமை. கடைசிகாலத்தை நெருங்கிக்கொண்டிருக்கிறோம். இயேசுவின் வருகைமிகசமீபம் அவரை சந்திக்கநாம் எப்போதும் ஆயத்த முள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும்


இயேசுவில்நிலைத்திருங்கள் :யோவான் .15:46

இயேசு கூறுகிறார் என்னில் நிலைத்திருங்கள். நானும்  உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். இயேசுவில் நிலைத்திருக்கிறேன் என்றால் அவர் நடந்தபடியே நாமும் நடக்கவேண்டும். ஒவ்வொருநாளும் நமக்குள் இயேசுவைப் போல் மாறுகிற அனுபவம் காணப்பட வேண்டும். பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். இயேசுவின் திவ்விய சுபாவம் வெளிப்பட்டால் கனிகொடுக்கிறவர்களாய் காணப்படுவோம். நிலைத்திராவிட்டால் வெளியே எறியுண்ட கொடியைப்போல எறியுண்டு போவார்கள். பெண்களே! உங்கள் வாழ்வில் என்ன வந்தாலும் முன்வைத்த காலை பின்வைக்காமல் தொடர்ந்து இயேசுவில் நிலைத்திருங்கள். கனி கொடுக்கிற வாழ்வு காணப்படும்.

2. வார்த்தையில்நிலைத்திருங்கள் :யோவான் 15:7,8

இயேசுவின் வார்த்தையில் நிலைத்திருங்கள். வேதாகமத்தில் இயேசு சொன்ன வார்த்தையை விட்டு விலகப்பண்ணக்கூடிய எத்தனையோ, தவறான உபதேசங்கள் ,போதனைகள், ஊழியர்கள் பெருகி இருக்கிற இக்காலத்தில் பெண்களாகிய நீங்கள் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய், விழிப்பானவர்களாய் இருந்து வேதவசனத்தின் மேல்கட்டப்பட்டவர்களாய், உங்கள் குடும்பத்தை வேதவசனத்தின் மேல்கட்டுகிறவர்களாய் காணப்பட எப்போதும் விழிப்புள்ளவர் களாய்காணப்படுங்கள். வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். இயேசுவின்வார்த்தையில் (வசனத்தில்)நிலைத்திருங்கள்.


3.அன்பில்நிலைத்திருங்கள் :யோவா.15:9-12

நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள். கடைசி காலத்தில் அன்புதணிந்துபோகும். இக்காலத்தில் அன்பு தணிந்து போவதை கண் கூடாகப்பார்க்கிறோம். இப்பொழுதுவிசுவாசம் ,நம்பிக்கை ,அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது. இவைகளில் அன்பேபெரியது. இயேசுவின் அன்பில் நிலைத்திருப்பீர்களானால் அவருடைய கற்பனைகளைகைக் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருப்பீர்கள். கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறு. உன்னை நேசிப்பது போலபிறனையும் நேசி என்ற கற்பனைகளைக்கைக் கொள்வீர்களானால் ,அவருடைய சந்தோஷம் உங்கள் வாழ்வில் நிறைவாய் இருக்கும். ஆகவேபெண்களே !இயேசுவின் அன்பில் நிலைத்திருங்கள்.                          நானே  நல்ல மேய்ப்பன்

 

ஆண்டவராகிய  இயேசு  கிறிஸ்துவின்  இனிய  நாமத்தில்  பெண்களாகியஉங்களுக்கு  என்  அன்பின்  வாழ்த்துக்கள்.சுகமாயிருக்கிறீர்களா! இந்த  இதழின்  வழியாக  உங்களை  சந்திப்பதில்  மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.நமது  சபையின்  பெண்கள்  ஐக்கிய  ஊழியத்தை  கர்த்தர்  ஆசீர்வதித்து  வருகிறார்.ஜெபித்து கொள்ளுங்கள். இது  வரைக்கும்  நடத்தினஎபிநேசர்  இனிமேல்உங்களை  நடத்துவார்.சூழ்நிலைகளைப்   பார்த்து  சோர்ந்து  போகாதீர்கள்.மேலானவரையே  நோக்கிப்  பாருங்கள்.ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். ஆண்டவராகிய  இயேசு  கிறிஸ்து  நமக்கு  நல்ல  மேய்ப்பனாய்  நம்மோடுஇயேசு  கிறிஸ்து  இருக்கிறார்,இருப்பதனால்  உண்டாகும்  ஆசீர்வாதங்கள்  என்ன  எனப்  பார்ப்போம்.

1. தன்  ஜீவனைக்  கொடுத்தார் :-

இயேசு  நல்ல  மேய்ப்பனாய்  ஆடுகளுக்காக  (நமக்காக)தன்  ஜீவனையேகொடுத்தார்.  ஜீவனை  கொடுப்பதைப்  பார்க்கிலும்  மேலான அன்புவேறொன்றில்லையே.  இயேசு தன்  ஜீவனைக்  கொடுத்து,  பாவிகளாய்  வாழ்ந்த  நம்மை  இரட்சித்துஅவருடைய  பிள்ளையாய்  மாற்றி  இருக்கிறார்.ஜீவனையே கொடுத்தவர், மற்றவைகளை  அருளாதிருப்பதெப்படி?ஆகவே பெண்களே ! இயேசு  நம்மேல்  வைத்திருக்கிறஅன்பை  புரிந்துகொள்ளுங்கள். விடுதலை பெற்றுக் கொள்வது  நிச்சயம்.ஜீவனைக்  கொடுத்த  இயேசுவுக்காக  நீங்களும்  ஏதாவதுசெய்யுங்கள் . ஒரு  ஆத்துமா  கெட்டு  போவது  கூடஅவருக்கு  சித்தம்  இல்லை.எல்லாரும் இரட்சிக்கப்படுவதும், சத்தியத்தை  அறிகிறஅறிவை  அடையவும், இயேசு  சித்தம்  உள்ளவராய்இருக்கிறார். இன்றே தீர்மானம் எடுங்கள்.

2. நம்மை  நடத்துகிறார்:-

ஜீவனைக்  கொடுத்தவர்,நம்மை  புல்லுள்ள  இடங்களில்  மேய்த்து,அமர்ந்த  தண்ணீரண்டை  நடத்துகிறார்.நம்  வாழ்க்கையை  வறட்சிக்குநேராக  அல்ல,செழிப்புக்கு  நேராய்  நடத்துகிறார்.இஸ்ரவேல் ஜனங்களை  40 ஆண்டுகள்  வனாந்தரத்திலே  வழிநடத்தினவர்,தேவைகளை சந்தித்தார், பாதுகாத்தார், அற்புதங்கள் செய்தார். குறைவில்லாமல் நடத்தினார். பெண்களே! உங்களையும் வழிநடத்த, போஷிக்க, உங்கள் வாழ்வில் அற்புதங்களை    செய்ய  வல்லமையுள்ளவர்நீங்கள்நடக்க  வேண்டிய  வழியிலேஉங்களை  நடத்துகிறவர்அவர்நல்ல மேய்ப்பன்.

3. நம்மை  பாதுகாக்கின்றார்:-

திருடன் திருடவும், கொல்லவும்,அழிக்கவும்  வருகிறானேயன்றி,வேறொன்றுக்கும் வரான். ஆனால்  நல்ல மேய்ப்பனாகிய இயேசு  நித்திய  ஜீவனைக்  கொடுக்கவும்,நம்மில்  ஜீவன்  உண்டாயிருக்கவும்,அது பரிபூரணப்படவும்  செய்கிறார்.நாம்  ஒருக்காலும்  கெட்டு  போவதில்லை.ஒருவனும்  அவர்  கையிலிருந்துநம்மை பறிப்பதுமில்லை. ஒரு  விசேஷித்தப்  பாதுகாப்பை  நமக்கு  வைத்திருக்கிறார்.எதைக்குறித்தும்  பயப்படத்தேவையில்லை. பெரியவர்  நம்மோடு  இருக்கிறார்.நம்மை  கடைசி  வரைநிலைநிறுத்திக் கரை     சேர்ப்பார்.அவர்  நல்ல  மேய்ப்பன்.


பொறுமை

         ஆண்டவராகிய  இயேசு கிறிஸ்துவின் இனியநாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.சுகமாயிருக்கிர்களா! கர்த்தர் நல்லவர் தமக்கு சித்தமானதையெல்லாம் அவர் செய்கிறார். எபி 10:3 நீங்கள்  தேவனுடைய சித்தத்தின் படி செய்து, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாயிருக்கிறதுகுடும்பத்தை கட்டுகிற  பொறுப்பில் இருக்கும் பெண்களாகிய நமக்கு பொறுமை அவசியம்.தேவசித்தம் செய்யணும், வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறணும், ஜெபம் கேட்கப்பட்டு பதில்வரணும் என்ற ஆசையுள்ளவர்களுக்கு பொறுமைமிக மிக அவசியம். வேதத்திலேபொறுமையோடு காத்திருந்து வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்தரித்தவர்களை இந்த இதழில் காண்போம்.

1. ஆபிரகாம் :- எபி 13 - 15

       ஆபிரகாம்,"அந்தபடியேஅவன் பொறுமையாய் காத்திருந்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெற்றான்". தேவன் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தவாக்குத்தத்தம் 25 ஆண்டுகள் கழித்து நிறைவேறியது.ஆபிரகாம்விசுவாசத்தின் தகப்பன் மாத்திரமல்ல, வாக்குத்தத்தம்நிறைவேற பொறுமையோடு காத்திருந்தவன். பெண்களே! உங்களுடைய பொறுமையை பரிசோதியுங்கள். விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்கிற  உங்களுக்கு பொறுமை இருக்கிறதா!அவசரப்படுகிறீர்களாகர்த்தர் உங்களுக்குவாக்குத்தத்தம்   கொடுத்திருப்பாரானால்  நிச்சயம்நிறைவேறும். காலங்கள்  ஆனாலும்நிறைவேறும் சாராளை போல அவசரப்பட்டுபிரச்சனையை  உருவாக்கி விடாதீர்கள்.பொறுமையோடு காத்திருங்கள்.

2. ரூத்:-ரூத் 3:18

         மோவாபிய ஸ்திரியாகிய ரூத்,தன் மாமியுடன் பெத்லகேமுக்கு வந்தவளுக்கு, கிடைத்த வாக்குத்தத்தம் (ரூத் 2:11) “இஸ்ரவேலின்தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன்கிடைப்பதாக”  என்பதே, ஆனால் வாக்குத்தத்தம்நிறைவேறும் படி, நகோமி  ரூத்தைப் பார்த்து இந்தகாரியம் என்னமாய் முடியும் என்று நீ அறியும் மட்டும் " பொறுத்திரு " - பொறுத்திருந்தரூத் நிறைவான பலனை பெற்றுக்கொண்டாள். பெண்களே! தேவசித்தம் நிறைவேற, வாக்குத்தத்தம்நிறைவேற சில காலங்கள் பொறுத்திருங்கள். வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவர். ஏற்றகாலத்தில்உயர்த்தும் படிக்கு அவருடைய பலத்த கரத்திற்குள் அடங்கியிருங்கள்.பொறுமையை இழந்துவிடாதீர்கள்.

3.யோசேப்பு :-

     யோசேப்புக்குஆண்டவர் சொப்பனத்தின் மூலமாக அவனுடைய எதிர்காலத்தை வெளிப்படுத்தினார். அனால் யோசேப்பின்வாழ்வில் அவன் கடந்து வந்த பாதை, சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் போது சொப்பனம் நிறைவேற வாய்ப்பேஇல்லை என்ற நிலை, ஆனாலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவசித்தம் நிறைவேற பொறுமையோடு வாய்ப்புகளுக்காககாத்திருந்தான். ஒரு நாள் தேவன் காண்பித்த உயர்வை அடைந்தான். பெண்களே! வாக்குத்தத்தத்தை  பாருங்கள், வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த தேவனை பாருங்கள்,சூழ்நிலைகளை பாராதேயுங்கள். சூழ்நிலைகளை தலைகீழாய் மாற்றும் தேவன் உங்கள் வாழ்வில்நீங்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனைகளிலே உயர்வை தர வாக்குத்தத்தை நிறைவேற்ற வல்லமையுள்ளவர்.ஆகவே பிரச்சனைகளிலே பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாயிருக்கிறது .


குணசாலியான ஸ்திரி

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் !சுகமாயிருக்கிறீ ர்களா ! நீதி .31:10- ல் "குணசாலியான ஸ்திரியைக் கண்டுபிடிப்பின் யார்?அவளுடைய விலை முத்துக்களைப் பார்க்கிலும் உயர்ந்து ".குணசாலியான பெண்ணாய் வாழ வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கலாம். ஆனால் வாழத்தான் முடியவில்லை. முத்து என்றால் பெண்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்க முடியாது. ஆனால் வேதம்,நீ குணசாலியாய் மாறிவிட்டால் ,நீ முத்துக்களைப் பார்க்கிலும் மதிப்பு மிக்கவள் என்று கூறுகிறதே அப்படியால் அப்படிப்பட மதிப்பை நாம் எப்படி இழப்பது .இந்த இதழில் பெற்றுக் கொண்ட நபர்கள் மூலம் நாமும் கற்றுக் கொள்வோம்.

1.ரூத் : ரூத் .3:11

"நீ குணசாலி என்பதை என் ஜனமாகிய ஊராரெல்லாரும் அறிவார்கள்". தன் மாமியாகிய நகோமியுடன் மோவாப் தேசத்தை விட்டு பெத்லேகேம் வந்தவள் ,இந்த இடம் எனக்கு பழக்கமில்லை என்று சொல்லி ,தன் மாமிக்கு பாரமாயிராமல் உதவியாகவே இருந்தாள். கோதுமை அறுப்பும் ,வாற்கோதுமை அறுப்பும் தீருமட்டும் போய் கதிர்களை பொறுக்கி கொண்டு வந்தாள். அதுமாத்திரமல்ல ,தன் மாமி தனக்குக் கற்பித்தபடியெல்லாம் செய்தாள்.ரூத்தின் பண்பு ,செயல்கள் ,உற்சாகத்தோடு வேலை செய்தல்,சுறுசுறுப்பு ,ஞானம் எல்லாம் தான் அவள் குணசாலி என ஊரார் அறியும்படி செய்தார்.பெண்களே ! நீங்கள் எப்படி ?ரூத்திடம் குணங்களை பெற்றுக் கொள்ளுவீர்களானால் குணசாலியாய் திகழலாம் .

2.பெரோயா பட்டணத்தார்:அப் 17:11

அந்தப் படடனத்தார் மனோவாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக் கொண்டு,காரியங்கள் இப்படியிருக்கிறா என்று தினந்தோறும் வேதவாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தத்தினால் தெசலோனிக்கையில்  உள்ளவர்களைப் பார்க்கிலும் நற்குணசாலிகளாயிருந்தார்கள்.பெண்களே! நீங்களும் கலங்கமில்லாத ஞானப் பாலாகிய வேத வசனத்தின் மேல் வாஞ்சையுள்ளவர்களாய் வசனத்தை ஏற்றுக் கொண்டு ,உங்கள் வாழ்வில் அப்பியாசப்படுத்துவீர்களானால் ,நீங்களும் குணசாலியான பெண்ணாய் மாறுவீர்கள் .வசனம் உயிர் உள்ளது அது நமக்குள்ளே மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும்.

3.எலிசபெத் : லூக் .1:6

அவர்கள் இருவரும் கர்த்தரிட்ட சகல கற்பனைகளின்படியேயும் நியமங்களின் படியேயும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து ,தேவனுக்கு முன்பாக நீதியுள்ளவர்களாயிருந்தார் .எலிசபெத் தன் புருஷனோடு இணைந்து எல்லா காரியங்களிலும் ஒரு மனதை உத்தம குணத்தை காத்துக் கொண்டவள் .பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டவள் ,வழி நடத்தப்பட்டவள் நீதி .31:30,3 கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயே புகழப்படுவாள் .அவள் கைகளின் பலனை அவளுக்குக் கொடுங்கள் அவளுடைய செய்கைகள் வாசல்களில் அவளை புகழக்கடவது என்ற வசனத்தின் படியே புகழைப் பெற்றவள் எலிசபெத் பெண்களே எலிசபெத்தை போல புகழப்பட ,குடும்பத்தில் ஒருமணம் ,கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தைக் காத்து நடவுங்கள் குணசாலி என புகழப்படுவீர்கள்.

முன்  மாதிரியான  வாழ்க்கை

ஆண்டவராகிய  இயேசு  கிறிஸ்துவின்  இனிய  நாமத்தில்  பெண்களாகிய  உங்களுக்கு  என்  அன்பின்  வாழ்த்துக்கள். சுகமாயிருக்கிறீர்களா! குடும்பத்திலே  ஆண்டவர்  உங்களுக்கு  ஒரு  முக்கியமான  பொறுப்பைக்   கொடுத்துள்ளார். மறந்து  விடாதீர்கள். நான்  ஏன்  பெண்ணாய்  பிறந்தேன்  என  நொந்து  கொள்ளாதீர்கள். நீங்கள்  உங்கள்  குடும்பத்திற்கு  முக்கியமானவர்கள். முன்  மாதிரியாய்  வாழ  வேண்டியவர்கள். உங்கள்  பொறுப்பை  உணர்ந்து  வாழுங்கள். உங்கள்  பிரயாசத்திற்கான  பலனை  நிச்சயமாய்  பெற்றுக்  கொள்வீர்கள். இந்த  இதழில்  எந்தக் காரியத்திலெல்லாம்  முன்  மாதிரியாய்  வாழ  வேண்டும்  எனப்  பார்ப்போம்.

1. அர்ப்பணிப்பு :-

உங்கள்  அர்ப்பணிப்புள்ள  வாழ்க்கை  அநேகருக்கு, பின்  சந்ததியாருக்கு  ஒரு  நல்ல  எடுத்துக்காட்டாய்  அமையும்  படி  வாழ்வீர்களானால்  ஆசீர்வாதமான  பெண்மணியாய்  காணப்படுவீர்கள். பெண்  என்றாலே  குடும்பத்திற்காய், குடும்ப  நலனுக்காய்  உங்கள்  எதிர்பார்ப்பு, ஆசை, பலன், உழைப்பு,நேரம்  எல்லாமே அர்ப்பணித்து  வாழ  வேண்டியது  அவசியம். அதே  நேரம், ஆண்டவருக்காகவும்  தெபோராளைப்போல  உங்கள்  வாழ்க்கையை  அர்பணியுங்கள், ஆத்தும  ஆதாயம்  செய்ய, ஆண்டவருடைய  வேலைக்காக  உங்கள்  வாழ்க்கையை  அர்ப்பணிக்கும்  போது  உங்கள்  சந்ததிகளும்  ஆசீர்வதிக்கப்படும். மேன்மையடைவீர்கள்.

2. ஜெப  வாழ்க்கை :-

பெண்ணான  நீங்கள்  விசுவாசித்து  ஜெபிக்கிற  பெண்ணாய்  இருப்பீர்களானால்  எல்லாக்  காரியங்களிலும்  ஜெயம்  உறுதி,சந்தேகமே  இல்லை. உங்கள்  ஜெப  வாழ்க்கையே  உங்கள்  பிள்ளைகள்  வாழ்விலும்  மாற்றத்தைக்  கொண்டு  வரும். அவர்களும்  ஜெபிக்கிற  சந்ததியாய்  இருப்பார்கள். ஆகவே  நீங்கள்  உங்கள்  வாழ்வில்  வரக்கூடிய  சோர்வை  விட்டு  எழும்புங்கள். தேவனோடு  நேரத்தை  செலவழிக்க  திட்டமிடுங்கள். ஒரு  ஆசீர்வாதத்தின்  பாத்திரமாய்  திகழ  தீர்மானம்  எடுங்கள். உங்கள்  வாழ்க்கையே  ஜெபமாய்  மாறட்டும். புதிய  ஏற்பாட்டு  அன்னாளைப்  போல.

3. விசுவாசம்  :-

பெண்களாகிய  நீங்கள்  எப்படிப்பட்ட  விசுவாசம்  உடையவர்களாய்  இருக்கிறீர்களோஅதே  விசுவாசம் தான்  உங்கள்   சந்ததியிடமும்  காணப்படும். உங்கள்  வார்த்தைவிசுவாச  வார்த்தையாய்  காணப்படட்டும்.   அவிசுவாசம், முறுமுறுப்பு   இடம் கொடாதீர்கள். பவுல்    தீமோத்தேயுவைப்  பார்த்துக்  கூறும்போது  II தீமோ  1:5 அந்த  விசுவாசம்  முந்தி  உன்  பாட்டியாகிய  லோவிசாளுக்குள்ளும், உன்  தாயாகிய  ஜனிக்கேயாளுக்குள்ளும்  நிலைத்திருந்தது. அது  உனக்குள்ளும்  நிலைத்திருக்கிறதென்று