பெண்கள் பகுதி

நிலைத்திருங்கள்

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்! .ஆண்டவர்நம்மை ஒரு புதிய வருடத்தை க்காணச் செய்து இருக்கிறார். தேவனுக்கேமகிமை. கடைசிகாலத்தை நெருங்கிக்கொண்டிருக்கிறோம். இயேசுவின் வருகைமிகசமீபம் அவரை சந்திக்கநாம் எப்போதும் ஆயத்த முள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும்


இயேசுவில்நிலைத்திருங்கள் :யோவான் .15:46

இயேசு கூறுகிறார் என்னில் நிலைத்திருங்கள். நானும்  உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். இயேசுவில் நிலைத்திருக்கிறேன் என்றால் அவர் நடந்தபடியே நாமும் நடக்கவேண்டும். ஒவ்வொருநாளும் நமக்குள் இயேசுவைப் போல் மாறுகிற அனுபவம் காணப்பட வேண்டும். பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். இயேசுவின் திவ்விய சுபாவம் வெளிப்பட்டால் கனிகொடுக்கிறவர்களாய் காணப்படுவோம். நிலைத்திராவிட்டால் வெளியே எறியுண்ட கொடியைப்போல எறியுண்டு போவார்கள். பெண்களே! உங்கள் வாழ்வில் என்ன வந்தாலும் முன்வைத்த காலை பின்வைக்காமல் தொடர்ந்து இயேசுவில் நிலைத்திருங்கள். கனி கொடுக்கிற வாழ்வு காணப்படும்.

2. வார்த்தையில்நிலைத்திருங்கள் :யோவான் 15:7,8

இயேசுவின் வார்த்தையில் நிலைத்திருங்கள். வேதாகமத்தில் இயேசு சொன்ன வார்த்தையை விட்டு விலகப்பண்ணக்கூடிய எத்தனையோ, தவறான உபதேசங்கள் ,போதனைகள், ஊழியர்கள் பெருகி இருக்கிற இக்காலத்தில் பெண்களாகிய நீங்கள் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய், விழிப்பானவர்களாய் இருந்து வேதவசனத்தின் மேல்கட்டப்பட்டவர்களாய், உங்கள் குடும்பத்தை வேதவசனத்தின் மேல்கட்டுகிறவர்களாய் காணப்பட எப்போதும் விழிப்புள்ளவர் களாய்காணப்படுங்கள். வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். இயேசுவின்வார்த்தையில் (வசனத்தில்)நிலைத்திருங்கள்.


3.அன்பில்நிலைத்திருங்கள் :யோவா.15:9-12

நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறதுபோல, நீங்களும் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள். கடைசி காலத்தில் அன்புதணிந்துபோகும். இக்காலத்தில் அன்பு தணிந்து போவதை கண் கூடாகப்பார்க்கிறோம். இப்பொழுதுவிசுவாசம் ,நம்பிக்கை ,அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது. இவைகளில் அன்பேபெரியது. இயேசுவின் அன்பில் நிலைத்திருப்பீர்களானால் அவருடைய கற்பனைகளைகைக் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருப்பீர்கள். கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறு. உன்னை நேசிப்பது போலபிறனையும் நேசி என்ற கற்பனைகளைக்கைக் கொள்வீர்களானால் ,அவருடைய சந்தோஷம் உங்கள் வாழ்வில் நிறைவாய் இருக்கும். ஆகவேபெண்களே !இயேசுவின் அன்பில் நிலைத்திருங்கள்.                          நானே  நல்ல மேய்ப்பன்

 

ஆண்டவராகிய  இயேசு  கிறிஸ்துவின்  இனிய  நாமத்தில்  பெண்களாகியஉங்களுக்கு  என்  அன்பின்  வாழ்த்துக்கள்.சுகமாயிருக்கிறீர்களா! இந்த  இதழின்  வழியாக  உங்களை  சந்திப்பதில்  மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.நமது  சபையின்  பெண்கள்  ஐக்கிய  ஊழியத்தை  கர்த்தர்  ஆசீர்வதித்து  வருகிறார்.ஜெபித்து கொள்ளுங்கள். இது  வரைக்கும்  நடத்தினஎபிநேசர்  இனிமேல்உங்களை  நடத்துவார்.சூழ்நிலைகளைப்   பார்த்து  சோர்ந்து  போகாதீர்கள்.மேலானவரையே  நோக்கிப்  பாருங்கள்.ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். ஆண்டவராகிய  இயேசு  கிறிஸ்து  நமக்கு  நல்ல  மேய்ப்பனாய்  நம்மோடுஇயேசு  கிறிஸ்து  இருக்கிறார்,இருப்பதனால்  உண்டாகும்  ஆசீர்வாதங்கள்  என்ன  எனப்  பார்ப்போம்.

1. தன்  ஜீவனைக்  கொடுத்தார் :-

இயேசு  நல்ல  மேய்ப்பனாய்  ஆடுகளுக்காக  (நமக்காக)தன்  ஜீவனையேகொடுத்தார்.  ஜீவனை  கொடுப்பதைப்  பார்க்கிலும்  மேலான அன்புவேறொன்றில்லையே.  இயேசு தன்  ஜீவனைக்  கொடுத்து,  பாவிகளாய்  வாழ்ந்த  நம்மை  இரட்சித்துஅவருடைய  பிள்ளையாய்  மாற்றி  இருக்கிறார்.ஜீவனையே கொடுத்தவர், மற்றவைகளை  அருளாதிருப்பதெப்படி?ஆகவே பெண்களே ! இயேசு  நம்மேல்  வைத்திருக்கிறஅன்பை  புரிந்துகொள்ளுங்கள். விடுதலை பெற்றுக் கொள்வது  நிச்சயம்.ஜீவனைக்  கொடுத்த  இயேசுவுக்காக  நீங்களும்  ஏதாவதுசெய்யுங்கள் . ஒரு  ஆத்துமா  கெட்டு  போவது  கூடஅவருக்கு  சித்தம்  இல்லை.எல்லாரும் இரட்சிக்கப்படுவதும், சத்தியத்தை  அறிகிறஅறிவை  அடையவும், இயேசு  சித்தம்  உள்ளவராய்இருக்கிறார். இன்றே தீர்மானம் எடுங்கள்.

2. நம்மை  நடத்துகிறார்:-

ஜீவனைக்  கொடுத்தவர்,நம்மை  புல்லுள்ள  இடங்களில்  மேய்த்து,அமர்ந்த  தண்ணீரண்டை  நடத்துகிறார்.நம்  வாழ்க்கையை  வறட்சிக்குநேராக  அல்ல,செழிப்புக்கு  நேராய்  நடத்துகிறார்.இஸ்ரவேல் ஜனங்களை  40 ஆண்டுகள்  வனாந்தரத்திலே  வழிநடத்தினவர்,தேவைகளை சந்தித்தார், பாதுகாத்தார், அற்புதங்கள் செய்தார். குறைவில்லாமல் நடத்தினார். பெண்களே! உங்களையும் வழிநடத்த, போஷிக்க, உங்கள் வாழ்வில் அற்புதங்களை    செய்ய  வல்லமையுள்ளவர்நீங்கள்நடக்க  வேண்டிய  வழியிலேஉங்களை  நடத்துகிறவர்அவர்நல்ல மேய்ப்பன்.

3. நம்மை  பாதுகாக்கின்றார்:-

திருடன் திருடவும், கொல்லவும்,அழிக்கவும்  வருகிறானேயன்றி,வேறொன்றுக்கும் வரான். ஆனால்  நல்ல மேய்ப்பனாகிய இயேசு  நித்திய  ஜீவனைக்  கொடுக்கவும்,நம்மில்  ஜீவன்  உண்டாயிருக்கவும்,அது பரிபூரணப்படவும்  செய்கிறார்.நாம்  ஒருக்காலும்  கெட்டு  போவதில்லை.ஒருவனும்  அவர்  கையிலிருந்துநம்மை பறிப்பதுமில்லை. ஒரு  விசேஷித்தப்  பாதுகாப்பை  நமக்கு  வைத்திருக்கிறார்.எதைக்குறித்தும்  பயப்படத்தேவையில்லை. பெரியவர்  நம்மோடு  இருக்கிறார்.நம்மை  கடைசி  வரைநிலைநிறுத்திக் கரை     சேர்ப்பார்.அவர்  நல்ல  மேய்ப்பன்.


பொறுமை

         ஆண்டவராகிய  இயேசு கிறிஸ்துவின் இனியநாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.சுகமாயிருக்கிர்களா! கர்த்தர் நல்லவர் தமக்கு சித்தமானதையெல்லாம் அவர் செய்கிறார். எபி 10:3 நீங்கள்  தேவனுடைய சித்தத்தின் படி செய்து, வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாயிருக்கிறதுகுடும்பத்தை கட்டுகிற  பொறுப்பில் இருக்கும் பெண்களாகிய நமக்கு பொறுமை அவசியம்.தேவசித்தம் செய்யணும், வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறணும், ஜெபம் கேட்கப்பட்டு பதில்வரணும் என்ற ஆசையுள்ளவர்களுக்கு பொறுமைமிக மிக அவசியம். வேதத்திலேபொறுமையோடு காத்திருந்து வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்தரித்தவர்களை இந்த இதழில் காண்போம்.

1. ஆபிரகாம் :- எபி 13 - 15

       ஆபிரகாம்,"அந்தபடியேஅவன் பொறுமையாய் காத்திருந்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெற்றான்". தேவன் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்தவாக்குத்தத்தம் 25 ஆண்டுகள் கழித்து நிறைவேறியது.ஆபிரகாம்விசுவாசத்தின் தகப்பன் மாத்திரமல்ல, வாக்குத்தத்தம்நிறைவேற பொறுமையோடு காத்திருந்தவன். பெண்களே! உங்களுடைய பொறுமையை பரிசோதியுங்கள். விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்கிற  உங்களுக்கு பொறுமை இருக்கிறதா!அவசரப்படுகிறீர்களாகர்த்தர் உங்களுக்குவாக்குத்தத்தம்   கொடுத்திருப்பாரானால்  நிச்சயம்நிறைவேறும். காலங்கள்  ஆனாலும்நிறைவேறும் சாராளை போல அவசரப்பட்டுபிரச்சனையை  உருவாக்கி விடாதீர்கள்.பொறுமையோடு காத்திருங்கள்.

2. ரூத்:-ரூத் 3:18

         மோவாபிய ஸ்திரியாகிய ரூத்,தன் மாமியுடன் பெத்லகேமுக்கு வந்தவளுக்கு, கிடைத்த வாக்குத்தத்தம் (ரூத் 2:11) “இஸ்ரவேலின்தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன்கிடைப்பதாக”  என்பதே, ஆனால் வாக்குத்தத்தம்நிறைவேறும் படி, நகோமி  ரூத்தைப் பார்த்து இந்தகாரியம் என்னமாய் முடியும் என்று நீ அறியும் மட்டும் " பொறுத்திரு " - பொறுத்திருந்தரூத் நிறைவான பலனை பெற்றுக்கொண்டாள். பெண்களே! தேவசித்தம் நிறைவேற, வாக்குத்தத்தம்நிறைவேற சில காலங்கள் பொறுத்திருங்கள். வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவர். ஏற்றகாலத்தில்உயர்த்தும் படிக்கு அவருடைய பலத்த கரத்திற்குள் அடங்கியிருங்கள்.பொறுமையை இழந்துவிடாதீர்கள்.

3.யோசேப்பு :-

     யோசேப்புக்குஆண்டவர் சொப்பனத்தின் மூலமாக அவனுடைய எதிர்காலத்தை வெளிப்படுத்தினார். அனால் யோசேப்பின்வாழ்வில் அவன் கடந்து வந்த பாதை, சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் போது சொப்பனம் நிறைவேற வாய்ப்பேஇல்லை என்ற நிலை, ஆனாலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவசித்தம் நிறைவேற பொறுமையோடு வாய்ப்புகளுக்காககாத்திருந்தான். ஒரு நாள் தேவன் காண்பித்த உயர்வை அடைந்தான். பெண்களே! வாக்குத்தத்தத்தை  பாருங்கள், வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த தேவனை பாருங்கள்,சூழ்நிலைகளை பாராதேயுங்கள். சூழ்நிலைகளை தலைகீழாய் மாற்றும் தேவன் உங்கள் வாழ்வில்நீங்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனைகளிலே உயர்வை தர வாக்குத்தத்தை நிறைவேற்ற வல்லமையுள்ளவர்.ஆகவே பிரச்சனைகளிலே பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதாயிருக்கிறது .


குணசாலியான ஸ்திரி

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் !சுகமாயிருக்கிறீ ர்களா ! நீதி .31:10- ல் "குணசாலியான ஸ்திரியைக் கண்டுபிடிப்பின் யார்?அவளுடைய விலை முத்துக்களைப் பார்க்கிலும் உயர்ந்து ".குணசாலியான பெண்ணாய் வாழ வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கலாம். ஆனால் வாழத்தான் முடியவில்லை. முத்து என்றால் பெண்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்க முடியாது. ஆனால் வேதம்,நீ குணசாலியாய் மாறிவிட்டால் ,நீ முத்துக்களைப் பார்க்கிலும் மதிப்பு மிக்கவள் என்று கூறுகிறதே அப்படியால் அப்படிப்பட மதிப்பை நாம் எப்படி இழப்பது .இந்த இதழில் பெற்றுக் கொண்ட நபர்கள் மூலம் நாமும் கற்றுக் கொள்வோம்.

1.ரூத் : ரூத் .3:11

"நீ குணசாலி என்பதை என் ஜனமாகிய ஊராரெல்லாரும் அறிவார்கள்". தன் மாமியாகிய நகோமியுடன் மோவாப் தேசத்தை விட்டு பெத்லேகேம் வந்தவள் ,இந்த இடம் எனக்கு பழக்கமில்லை என்று சொல்லி ,தன் மாமிக்கு பாரமாயிராமல் உதவியாகவே இருந்தாள். கோதுமை அறுப்பும் ,வாற்கோதுமை அறுப்பும் தீருமட்டும் போய் கதிர்களை பொறுக்கி கொண்டு வந்தாள். அதுமாத்திரமல்ல ,தன் மாமி தனக்குக் கற்பித்தபடியெல்லாம் செய்தாள்.ரூத்தின் பண்பு ,செயல்கள் ,உற்சாகத்தோடு வேலை செய்தல்,சுறுசுறுப்பு ,ஞானம் எல்லாம் தான் அவள் குணசாலி என ஊரார் அறியும்படி செய்தார்.பெண்களே ! நீங்கள் எப்படி ?ரூத்திடம் குணங்களை பெற்றுக் கொள்ளுவீர்களானால் குணசாலியாய் திகழலாம் .

2.பெரோயா பட்டணத்தார்:அப் 17:11

அந்தப் படடனத்தார் மனோவாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக் கொண்டு,காரியங்கள் இப்படியிருக்கிறா என்று தினந்தோறும் வேதவாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தத்தினால் தெசலோனிக்கையில்  உள்ளவர்களைப் பார்க்கிலும் நற்குணசாலிகளாயிருந்தார்கள்.பெண்களே! நீங்களும் கலங்கமில்லாத ஞானப் பாலாகிய வேத வசனத்தின் மேல் வாஞ்சையுள்ளவர்களாய் வசனத்தை ஏற்றுக் கொண்டு ,உங்கள் வாழ்வில் அப்பியாசப்படுத்துவீர்களானால் ,நீங்களும் குணசாலியான பெண்ணாய் மாறுவீர்கள் .வசனம் உயிர் உள்ளது அது நமக்குள்ளே மாற்றத்தைக் கொண்டுவரும்.

3.எலிசபெத் : லூக் .1:6

அவர்கள் இருவரும் கர்த்தரிட்ட சகல கற்பனைகளின்படியேயும் நியமங்களின் படியேயும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து ,தேவனுக்கு முன்பாக நீதியுள்ளவர்களாயிருந்தார் .எலிசபெத் தன் புருஷனோடு இணைந்து எல்லா காரியங்களிலும் ஒரு மனதை உத்தம குணத்தை காத்துக் கொண்டவள் .பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டவள் ,வழி நடத்தப்பட்டவள் நீதி .31:30,3 கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயே புகழப்படுவாள் .அவள் கைகளின் பலனை அவளுக்குக் கொடுங்கள் அவளுடைய செய்கைகள் வாசல்களில் அவளை புகழக்கடவது என்ற வசனத்தின் படியே புகழைப் பெற்றவள் எலிசபெத் பெண்களே எலிசபெத்தை போல புகழப்பட ,குடும்பத்தில் ஒருமணம் ,கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தைக் காத்து நடவுங்கள் குணசாலி என புகழப்படுவீர்கள்.

முன்  மாதிரியான  வாழ்க்கை

ஆண்டவராகிய  இயேசு  கிறிஸ்துவின்  இனிய  நாமத்தில்  பெண்களாகிய  உங்களுக்கு  என்  அன்பின்  வாழ்த்துக்கள். சுகமாயிருக்கிறீர்களா! குடும்பத்திலே  ஆண்டவர்  உங்களுக்கு  ஒரு  முக்கியமான  பொறுப்பைக்   கொடுத்துள்ளார். மறந்து  விடாதீர்கள். நான்  ஏன்  பெண்ணாய்  பிறந்தேன்  என  நொந்து  கொள்ளாதீர்கள். நீங்கள்  உங்கள்  குடும்பத்திற்கு  முக்கியமானவர்கள். முன்  மாதிரியாய்  வாழ  வேண்டியவர்கள். உங்கள்  பொறுப்பை  உணர்ந்து  வாழுங்கள். உங்கள்  பிரயாசத்திற்கான  பலனை  நிச்சயமாய்  பெற்றுக்  கொள்வீர்கள். இந்த  இதழில்  எந்தக் காரியத்திலெல்லாம்  முன்  மாதிரியாய்  வாழ  வேண்டும்  எனப்  பார்ப்போம்.

1. அர்ப்பணிப்பு :-

உங்கள்  அர்ப்பணிப்புள்ள  வாழ்க்கை  அநேகருக்கு, பின்  சந்ததியாருக்கு  ஒரு  நல்ல  எடுத்துக்காட்டாய்  அமையும்  படி  வாழ்வீர்களானால்  ஆசீர்வாதமான  பெண்மணியாய்  காணப்படுவீர்கள். பெண்  என்றாலே  குடும்பத்திற்காய், குடும்ப  நலனுக்காய்  உங்கள்  எதிர்பார்ப்பு, ஆசை, பலன், உழைப்பு,நேரம்  எல்லாமே அர்ப்பணித்து  வாழ  வேண்டியது  அவசியம். அதே  நேரம், ஆண்டவருக்காகவும்  தெபோராளைப்போல  உங்கள்  வாழ்க்கையை  அர்பணியுங்கள், ஆத்தும  ஆதாயம்  செய்ய, ஆண்டவருடைய  வேலைக்காக  உங்கள்  வாழ்க்கையை  அர்ப்பணிக்கும்  போது  உங்கள்  சந்ததிகளும்  ஆசீர்வதிக்கப்படும். மேன்மையடைவீர்கள்.

2. ஜெப  வாழ்க்கை :-

பெண்ணான  நீங்கள்  விசுவாசித்து  ஜெபிக்கிற  பெண்ணாய்  இருப்பீர்களானால்  எல்லாக்  காரியங்களிலும்  ஜெயம்  உறுதி,சந்தேகமே  இல்லை. உங்கள்  ஜெப  வாழ்க்கையே  உங்கள்  பிள்ளைகள்  வாழ்விலும்  மாற்றத்தைக்  கொண்டு  வரும். அவர்களும்  ஜெபிக்கிற  சந்ததியாய்  இருப்பார்கள். ஆகவே  நீங்கள்  உங்கள்  வாழ்வில்  வரக்கூடிய  சோர்வை  விட்டு  எழும்புங்கள். தேவனோடு  நேரத்தை  செலவழிக்க  திட்டமிடுங்கள். ஒரு  ஆசீர்வாதத்தின்  பாத்திரமாய்  திகழ  தீர்மானம்  எடுங்கள். உங்கள்  வாழ்க்கையே  ஜெபமாய்  மாறட்டும். புதிய  ஏற்பாட்டு  அன்னாளைப்  போல.

3. விசுவாசம்  :-

பெண்களாகிய  நீங்கள்  எப்படிப்பட்ட  விசுவாசம்  உடையவர்களாய்  இருக்கிறீர்களோஅதே  விசுவாசம் தான்  உங்கள்   சந்ததியிடமும்  காணப்படும். உங்கள்  வார்த்தைவிசுவாச  வார்த்தையாய்  காணப்படட்டும்.   அவிசுவாசம், முறுமுறுப்பு   இடம் கொடாதீர்கள். பவுல்    தீமோத்தேயுவைப்  பார்த்துக்  கூறும்போது  II தீமோ  1:5 அந்த  விசுவாசம்  முந்தி  உன்  பாட்டியாகிய  லோவிசாளுக்குள்ளும், உன்  தாயாகிய  ஜனிக்கேயாளுக்குள்ளும்  நிலைத்திருந்தது. அது  உனக்குள்ளும்  நிலைத்திருக்கிறதென்றுஜெபத்தை கேட்பவரே

              ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்!. சுகமாயிருக்கிறீர்களா! நம் ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர். கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சிக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறவர். அவைகளை பார்க்கிலும் விசேஷமானவர்களாகிய உங்கள் ஜெபத்தை, கூப்பிடுதலை கர்த்தர் கேட்பார்  பெண்களாகிய நீங்கள், உங்கள் குடும்பத்திற்கு முக்கியமானவர்கள். எந்த தாய் ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருந்தார்களோ! அவர்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் தேசத்திலே, ஊழியத்திலே, உயர்ந்திருந்தார்கள்!  இதை வாசிக்கிற பெண்களே!  இன்றே தனித்து ஜெபிக்க தீர்மானம் எடுங்கள்.

       1. அந்தரங்க ஜெபம் :- மத் 6:6

பெண்களாகிய நீங்கள் பிரச்சனைகளையே பேசுகிறவர்களாய், சிந்திக்கிறவர்களாய் இராமல், எல்லாவற்றையும் தேவ சமூகத்தில் இறக்கி வையுங்கள். ஜெபம் பண்ணும் போது அறைவீட்டுக்குள் பிரவேசித்து, கதவைப் பூட்டி அந்தரங்கத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுங்கள். அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் பலனளிப்பார். எசேக்கியா ராஜாவைப் பார்த்து ஏசாயா தீர்காதரிசி வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்கு படுத்து நீர் மரிக்க போகிறீர் என்றவுடன், ராஜா சுவர் புறமாய் திரும்பி, வாக்குத்தத்தத்தை நினைப்பூட்டி கண்ணீருடன் ஜெபித்தான். கார்த்தர் ஜெபத்தை கேட்ட உடனே பதில் கொடுத்தார். பெண்களே! அந்தரங்கத்தில் ஜெபித்து பாருங்கள் உடனே பதிலை பெற்று கொள்வீர்கள்.

        2. நீதிமான்களின் ஜெபம் :- நீதி 15:29

நீதிமான்களின் ஜெபத்தையோ கர்த்தர் கேட்கிறார். யார் நீதிமான்? இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு, பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் உள்ளவர்கள் நீதிமான். பெண்களே! இந்த நிச்சயம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதா? இருந்தால் நீங்கள் நீதிமான். உங்கள் ஜெபத்தைக் கர்த்தர் கேட்பார். நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது. எலியா நம்மைப் போல பாடுள்ள மனுஷன் தான் . ஆனால்  அவன் கருத்தாய் ஜெபித்த போது, கர்த்தர் ஜெபத்தைக் கேட்டு பதில் கொடுத்தார். நீதிமான்களாகிய உங்களுக்கும் பதில் கொடுப்பார்.

3. உகந்த ஜெபம்:- 1 யோவான் 5:14,15

நாம் எதையாகிலும் அவருடைய சித்தத்தின் படி கேட்டால், அவர் நமக்கு செவிகொடுக்கிறாரென்று அறிந்திருந்தோமானால், அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளைப் பெற்று கொண்டோமென்றும் அறிந்திருக்கிறோம். ஆண்டவர் சாலமோனிடத்தில் நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்தில் கேள் என்ற போது ஞானத்தைக் கேட்டான். அவனுடைய ஜெபம் கர்த்தருடைய பார்வையில் உகந்த ஜெபமாயிருந்தது. அவன் கேட்ட ஞானத்தையும் அவன்  கேளாத ஐஸ்வரியமும், கனமும், மகிமையையும் கொடுத்தார். பெண்களே! கர்த்தருடைய பார்வைக்கு ஏற்ற ஜெபத்தை நீங்கள் ஏறெடுப்பீர்களாக! நீங்கள் கேட்டதையும் கொடுப்பார். ஆகவே பெண்களே ஜெபத்து பாருங்கள். அற்புதத்தைக் காண்பீர்கள். நம் தேவன் ஜெபத்தை கேட்பவர்.

இயேசுவையே நோக்கிப் பார்

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! சுகமாயிருக்கிறீர்களா! மரித்தேன் ,ஆனாலும் இதோ சதாகாலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்ற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கிறார். அவர்கள் அவரை நோக்கிப் பார்த்து பிரகாசமடைந்தார்கள்.அவர்கள் முகங்கள் வெட்கமடையவில்லை .சங்.34:5 உங்கள் வாழ்வில் வரக்கூடிய எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இயேசுவையே நோக்கிப் பாருங்கள் .மீட்ப்புடையவீர்கள். இந்த இதழில் நோக்கிப் பார்த்து பிரகாசமடைந்தவர்களைக் குறித்துப் பார்ப்போம் .

1.பர்த்திமேயு :

பார்வை இல்லாதவனாய் இருந்த பார்த்திமேயு. தான் எப்படியாயினும் பார்வையடைய வேண்டும் என்ற வாஞ்சையில் இயேசுவையே நோக்கிப் பார்த்துக் கூப்பிட்டான் பார்வையடைந்தான் . பெண்களே ! நம்முடைய வாழ்வில் வாஞ்சை நிறைவேற இயேசுவையே நோக்கிப் பார்க்கிறோமா? அல்லது வேறு வழியிலே நம்முடைய வாஞ்சையை நிறைவேற்ற ,நாம் திருப்திப்படும் அளவில் அற்புதம் செய்ய இயேசுவால் மட்டுமே கூடும் .ஆகவே பர்த்திமேயு குருடனைப் போல இயேசுவையே நோக்கிப் பாருங்கள் வாஞ்சை நிறைவேறும் .

2. யவீரு :

ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மகளுடைய மரணப்படுக்கை மாற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இயேசுவை நோக்கிப் பார்த்த யவீரு .தான் விரும்பினதைப் பெற்றுக் கொண்டான் .பெண்களே ! உங்கள் வாழ்வில் விரும்புவதைப் பெற்றுக் கொள்ள இயேசுவையே நோக்கிப் பாருங்கள் .உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்படலாம்.ஆனாலும் விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளும் வரை நோக்கிப் பாருங்கள் .யவீருவைப் பார்த்து இயேசு பயப்படாதே ! விசுவாசமுள்ளவனாயிரு என்றது போல, இன்றும் உங்களைப் பார்த்து அதே வார்த்தையைக் கூறுகிறார்.ஆகவே விசுவாசித்து இயேசுவையே நோக்கிப் பாருங்கள்.  விரும்புகிறதைப் பெறுவீர்கள் .

3.நூற்றுக்கு அதிபதி :

நூற்றுக்கு அதிபதி ,தனக்காக தன் குடும்பத்திற்காக அல்ல , தன் வேலைக்காரனுக்காக இயேசுவை நோக்கிப் பார்த்தான் .இயேசுவின் பாராட்டையும்  பெற்றான். வேலைக்காரனும் சொஸ்தமானான். பெண்களே! தனக்காக அல்ல ,பிரானுக்கானவைகளை நோக்குவானாக என்ற  வார்த்தையின் படியேயும்,இயேசு தனக்காக அல்ல ,பிறனாய் இருந்த நமக்காக தன்னையே அடிக்க ,ரத்தம் ,சிந்த மரிக்க ஒப்புக் கொடுத்ததைப் போல, பிறருக்காக இயேசு நோக்கிப் பார்க்கிற அனுபவம் அற்புதமானதே ! இது எல்லாராலும் கூடாது .ஆனாலும் செய்து பாருங்கள் .கர்த்தர் உங்களையும் ,உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பார் .தன் சிநேகிதருக்காக ஆண்டவரை நோக்கிப் பார்த்த யோபுவின் சிறையிருப்பு மாறி ,இரண்டத்தனையாய் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது போல் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் .இயேசுவையே நோக்கிப் பாருங்கள்   

இந்த காலம்

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் !சுகமாயி ருக்கிறீ ர்களா ?நாம் வாழுகிற இந்த காலம் நாம் மவுனமாயிருக்க வேண்டிய காலம் அல்ல .சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய காலம் பெண்களே ! கர்த்தருக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டிய வாஞ்சை விருப்பம் உள்ள நீங்கள் எழுப்புங்கள் .கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்துவார்.தயக்கம் வேண்டாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்தால் கர்த்தர் செய்ய வேண்டியதை அவர் செய்வார் .நாம் இந்த காலத்தில் மவுனமாயிருந்தால் குற்றம் நம் மேல் சுமரும் .

1.நம்பிக்கை யில்லாமல் வாழும் ஜனங்கள் :-

நம்மை சுற்றி வாழுகிற ஜனங்கள் வாழ்க்கையிலே நம்பிக்கையில்லாமல் ,வாழ வழித் தெரியாமல் விழித்துக் கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் ஏராளம். இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இயேசுவின் அன்பை அறிவிக்கும் படிக்கே உங்களை ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்துள்ளார். நீங்கள் அறிவிக்காவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள் .அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட உங்களை ஆண்டவர் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்ற விரும்புகிறார்.அன்று சமாரியாவின் பஞ்சத்தை மாற்ற , கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிச வார்த்தை நிறைவேற ஆண்டவர் பயன்படுத்திய நபர்கள் அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட 4 குஷ்டரோகிகள் நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்த மக்களுக்கு நற்செய்தி அறிவித்தார்கள்.பெண்ணே! இன்று நற்செய்தி அறிவிக்க எழும்புவாயா?

2.கலக்கத்தோடு வாழும் ஜனங்கள் :-

இன்று ஜனங்கள் வாழ்வில் எத்தனையோ விதமான கலக்கங்கள் நிம்மதியில்லாத சூழ்நிலைகள் ,வியாதியினால் கலக்கம் .தேவையினால் கலக்கம் தேவ பிள்ளையே எத்தனையோ விதமான கலக்கத்தில் வாழ்ந்த உன்னை கர்த்தர் விடுவித்தார் .அல்லவா! கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை மறைக்காமல் ,அதை நற்செய்தியாய் அறிவிக்கும்படி இன்று எழும்ப மாட்டார்களா?கலக்கத்தோடும் பயத்தோடும் இருளில் வாழ்கின்ற ஜனங்களுக்கு இயேசு என்ற ஒளியை காண்பிக்க இந்த காலத்தைப்  பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் .

3.விடுதலைக்காக ஏங்கும் ஜனங்கள் :-

இன்று விடுதலைக்காக ,சுகத்திற்காக யாராவது ஜெபிக்க மாட்டார்களா! உதவி செய்ய மாட்டார்களா! ஆறுதல் சொல்ல மாட்டார்களா என ஏங்கும் ஜனங்கள் அதிகம் . கர்த்தருடைய வருகை சமீபம் .கர்த்தர்  நம்மிடத்தில் கணக்கு கேட்கும் நாள் சமீபம் . நானோ எனக்கு என்ற நிலை மாறி ஜனங்களுக்காக பரிந்து பேசும் பெண்ணாய் ,திறப்பிலே நின்று ஜெபிக்கிற பெண்ணாய் நீங்கள் மாறுவீர்களா? அழிவுக்கு நியமிக்கப்பட்ட யூத ஜனங்களுக்காக எஸ்தர் தாதிமார் இணைந்து ஜெபித்தது போல சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பேதுருவுக்காய் ஜனங்கள் கூடி ஜெபித்தது போல பெண்களே! விடுதலைக்காக ஏங்கும் ஜனங்களுக்காக ஜெபிப்போம்! . செயல்படுவோம்! இதுவே காலம்!

 

எழும்பு  பெண்ணே  எழும்பு

ஆண்டவராகிய  இயேசு  கிறிஸ்துவின்  இனிய நாமத்தில்  பெண்களாகிய  உங்களுக்கு  என்  அன்பின்  வாழ்த்துக்கள்!. சுகமாயிருக்கிறீர்களா! பெண்களாகிய  நாம்  எத்தனையோ  விதமான  அடிமைத்தனத்திற்குள்  சிக்கிக்  கிடக்கிறோம். கவலை, சோர்வு, பலவீனம், தாழ்வு  மனப்பான்மை  என  சொல்லிக் கொன்டே  போகலாம். பெண்ணே நீ  எழும்பு. நீங்கள்  எழும்ப  வேண்டும்  என  ஆண்டவர்  எதிர்பார்க்கிறார். உங்களை  சுற்றி  நிற்கிற  பாவபாரங்களை  உதறி  தள்ளி  விட்டு எழும்புங்கள். கர்த்தர்  உங்களில்  மகிமைப்படுவார். வேதத்தில்  எழும்பின  பெண்களைக் குறித்துப்  பார்ப்போம்.

1.தெபோராள்: (நீயா 5:7,8)

தெபோராளாகிய  நான்  எழும்புமளவும், இஸ்ரவேலிலே  நான்  தாயாக  எழும்புமளவும்  கிராமங்கள் பாழாய்ப்போயின. இஸ்ரவேலின்  கிராமங்கள் பாழாய்ப்போயின. இஸ்ரவேலின் கிராமங்கள்  பாழாய்ப்போயின. நூதன  தேவர்களைத்  தெரிந்து  கொண்டார்கள். அப்பொழுது  யுத்தம்  வாசல்வரையும்  வந்தது. தெபோராள்  தன்  தேசத்திலே  ஒரு  தாயாய், தீர்க்கதரிசியாய், நியாயாதிபதியாய்  எழும்பின  போதுதான்  பாழாய்  கிடந்தவர்கள்  கட்டப்பட்டார்கள். இஸ்ரவேலை  அடிமைப்படுத்தின  சிசெரா  அழிக்கப்பட்டான். பெண்களே! எழும்புகள் அடிமைப்பட்டிருக்கிற உன்  ஜனத்தை மீட்க, பாழாய்   கிடக்கிற  கிராமங்களில்  இயேசுவின்  ஒளி  பிரகாசிக்க, நீங்கள்  ஒரு  தாயாக  எழும்புங்கள். சத்துருவை  ஜெயிப்பீர்கள். ஜனத்தின் அடிமைத்தனம்  மாறும். இன்றே  எழும்பத்   தீர்மானம்  எடுங்கள்.

 

2. நகோமி : (ரூத்  1:6)

"கர்த்தர்  தம்முடைய  ஜனங்களை  சந்தித்து  அவர்களுக்கு  ஆகாரம்  அருளினார்  என்று  அவள்  மோவாப்  தேசத்திலே  கேள்விப்பட்டு , தன்  மருமக்களோடே  கூட  மோவாப்  தேசத்திலிருந்து  திரும்பி  வரும்படி  எழுந்து ".. நகோமியின்  குடும்பம், கர்த்தர்  வைத்த  தேசத்தை  விட்டு  மோவாப்  தேசத்தில்  குடியேறினபடியால், அவள்  எல்லாரையும்  இழந்து  தனித்தவளானாள். மறுபடியும்  தன்  தேசமாகிய  யூதாவுக்கு  போகும்படி  எழுந்தாள். இழந்த  எல்லாவற்றையும், தன்  மருமகள்  ரூத்  மூலம்  திரும்பப்  பெற்றுக்  கொண்டாள். பெண்களே! கர்த்தர்  வைத்த  குடும்பம், இடம், சபையை  விட்டுச்சென்று இழந்திருப்பீர்களானால்  நகோமியைப்  போல  மறுபடியும்  திரும்பும்படி  எழும்புங்கள். இழந்ததைத்  திரும்பப்  பெறுவீர்கள்

3. அன்னாள் : (1 சாமு  1:9)

அன்னாள்  எழுந்திருந்தாள்(6,7) - ம்  வசனம்  அன்னாளுடைய சக்களத்தி  அவள்  துக்கப்படும்படி, விசனப்படுத்திக்  கொண்டே இருப்பாள். இவள்  சாப்பிடாமல்  அழுது  கொண்டே இருப்பாள். இந்த  சூழ்நிலையை  விட்டு  அன்னாள்  எழுந்திருந்தாள். பெண்களே குடும்பத்தில்  உங்களை  வார்த்தையினால், செயல்களினால்  வேதனைப்படுத்தும்  நபர்கள்  இருக்கலாம். பிரச்சனைகளையே  பார்த்து, அழுது  கொண்டிராமல், அன்னாள்  எப்படி  எழுந்து  தேவ  சமுகத்தில்  அழுது  விண்ணப்பம்  பண்ணி  அற்புதத்தைப் பெற்றுக்  கொண்டாளோ, அது  போல  உங்கள்  கண்ணீரை  தேவ  சமூகத்தில்  வடித்து, விடுதலையை, அற்புதத்தைப்  பெற்றுக்  கொள்ளும்படி  இன்றே எழும்புங்கள்.  

நமக்கு நியமித்த ஓட்டம்

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள்.சுகமாயிருக்கிறீர்களா! வேதத்தில் எத்தனையோ விசுவாசப் பெண்மணிகளைக் குறித்துப் பார்க்கிறோம்.அவர்கள் வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு பாடமாகவே உள்ளது. நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம். எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் பாடுகள்,பிரச்சனைகள்,வியாதிகள்,போராட்டங்கள் உண்டு ஆனாலும் எல்லாவற்றின் மேலும் ஆண்டவர் நமக்கு ஜெயத்தைத் தருவார். நமக்கென்று நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிற இந்த ஓட்டத்திலே நாம் எவ்வாறு ஜெயத்தைப் பெற்றுக் கொள்வது எனப் பார்ப்போம்.

1.இயேசுவையே நோக்கி ஓடுங்கள்:-

நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் இயேசுவையே நோக்கி ஓடுவோம் அவரை நோக்கிப் பார்த்த முகங்கள் பிரகாசமடைந்தன. அவைகள் வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை. காரணம் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பாடுகள்,உபத்திரவத்தின் வழியாக கடந்து செல்கிறீர்களோ,அப்படிப்பட்ட பாடுகள் வழியே இயேசுவும் கடந்து சென்றார். ஏனென்றால் நமக்கு உதவி செய்யும்படி அவருடைய அடிச்சுவடிகளை தொடர்ந்து வரும்படி மாதிரியைப் பின் வைத்துப் போனார். பெண்களே!உங்கள் வாழ்வில் வரும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் இயேசுவையே நோக்கிப் பாருங்கள்.ஜெயம் பெறுவீர்கள்.

 2.பொறுமையோடு ஓடுங்கள்:

நமக்கு நியமித்த ஓட்டத்தில் உங்களுக்குரிய சிலுவையை எடுத்துக் கொண்டு பொறுமையோடு ஓடுங்கள். அவசரப்படாதீர்கள். முறுமுறுக்காதீர்கள் . மற்றவர்கள் வாழ்க்கையோடு உங்கள் வாழ்வை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து அவசரப்பட்டு வார்த்தைகளை கொட்டி விடாதீர்கள். உங்களுக்கென்று கர்த்தர் தந்த குடும்பம்,கணவர்,பிள்ளைகள் இவர்களோடு பொறுமையோடு அன்போடு வாழுங்கள். இவர்கள் எல்லாம் நம்மை உருவாக்கும் சிற்பிகள். யாரையும் வெறுத்துவிடாதீர்கள்.பெண்களே! ஜெயமாய் ஓட பொறுமை நமக்கு அவசியம்.

3.விசுவாசத்தோடு ஓடுங்கள்:

விசுவாசத்தை கடைசி மூச்சுள்ளவரை காத்துக் கொள்ளுங்கள். முற்பிதாக்கள் விசுவாசத்தினாலே பெற்றுக் கொண்டவைகளைக் குறித்து எபி. 11 நாம் பார்க்கிறோம். இயேசுவிடத்தில் வந்தவர்கள் எல்லாருமே விசுவாசித்துத்தான் அற்புதங்களையும்,விடுதலையும்,சுகத்தையும் பெற்றார்கள். மேலும் விசுவாசிமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே விசுவாசத்தின் அடிப்படையில்தான் உள்ளது. பெண்களே! எந்த சூழ்நிலையிலும் இயேசுவின் மேல் உள்ள உங்கள் விசுவாசம் பாதிக்கப்பட்டுவிடாதபடி, தொடர்ந்து விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருங்கள்.ஜெயத்தைப் பெற்றுக்கொள்வீர்கள்.

கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.

ஞானமே முக்கியம்

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! சுகமாயிருக்கிறீர்களை ? எங்கள் சகோதரியே ! நீ கோடா கோடியாக பெருகுவாயாக என்ற வாழ்த்துதலைப்பெற்ற பெண்களே !கர்த்தர் எல்லாக் காரியத்திலும் உங்களைப் பெருகப்பண்ணுவாராக.ஞானமே முக்கியம் .ஞானத்தை சம்பாதி என வேதம் நமக்கு கூறுகிறது. ஆனால் பெண்களாகிய நமக்கு போதிய ஞானம் இல்லாததினால் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வேதனைகளை நாம் சம்பாதிக்கிறோம் .இந்த இதழில் மிகவும் முக்கியமான ஞானத்தை சம்பாதிக்க நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன எனப் பார்ப்போம்.

1.கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் :-

கர்த்தருக்கு பயப்படுத்தல் ஞானத்தைப் போதிக்கும் .கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் .யார் ஒருவர் கர்த்தருக்குப் பயப்படும் பயத்தோடு வாழ்கிறார்களே அவர்களால் ஞானத்தை சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியும் .தீமையான காரியங்கள் ,தேவனைத் துக்கப்படுத்துகிற எல்லா விதமான காரியங்களையும் விட்டு விலகுங்கள் .அவர் உங்களுக்கென்று மெய் ஞானத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறார்.பெற்றுக்கொள்வீர்கள்.

2.விசுவாசத்தோடு கேளுங்கள் :-

குடும்பத்தை நடத்த ,வேலை செய்ய ஞானம் இல்லையே என்ற ஏக்கம் இருக்குமானால் யாக் .1:5 - ன் படி உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால் , யாவருக்கும் சம்பூரணமாய்க் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்கக் கடவன் .அப்பொழுது அவனுக்குப் கொடுக்கப்படும்.ஆனாலும் அவன் எவ்வளவாகிலும் சந்தேகப்படாமல் ,விசுவாசத்தோடு கேட்கக் கடவன் .பெண்களே !ஜெபத்திலே விசுவாசத்தோடு ஞானத்தைக் கேளுங்கள் .நிச்சயமாய் ஞானத்தைப் பெற்றுக்கொள்வீர்கள்.

3.வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது :-

குணசாலியான ஸ்தீரி ஞானம் விளங்க தன் வாயைத் திறப்பாளாம் ,குணசாலியான ஸ்தீரியாய் மாற; வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்த்த எபரோயா பட்டணத்தார் நற்குணசாலியாய் மாறினார்கள்.வேதத்தை வாசித்து ,ஆராய்ந்து ,காரியம் இப்படியா உள்ளது என அறிய அறிய நாமும் ஞானம் உள்ளவர்களாய் மாறிவிடுவோம்.ஒருவரும் எதிர் பேசமுடியாத ஞானத்தையும் ,வாக்கையும் வேதத்தை ஆராய்ந்துப் பார்ப்பவர்களுக்குக் கர்த்தர் தருகிறார்.பெண்களே ! வேதத்தை  ஆராய்ந்து பார்ப்போம் .ஞானத்தை சம்பாதித்துக் கொள்வோம் .

கிறிஸ்துவின் பிறப்பு

                                ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய  உங்களுக்கு என் அன்பின் கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்கள் :               ஆ! என்ன ஆச்சர்யம்,  இப்போது தான் புத்தாண்டு பிறந்தது போல் இருந்தது. அதற்குள் அடுத்த புத்தாண்டை நெருங்கி விட்டோமே! கர்த்தர் நல்லவர். இந்தாண்டு முழுவதும் நம்மை அருமையாய் நடத்தி கொண்டு வந்தார்.அவர் நம்முடைய புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற்றினார். அவருக்கே மகிமை. கிறிஸ்துவின் பிறப்பு என்றாலே சந்தோசம் தான்.  அமாம்! அவர் நமக்காகவே பிறந்தார். எனக்கென்று யாருமில்லை என்ற நிலைமையில் இருக்கிறீர்களோ! உங்களோடு இயேசு இருக்கிறார். கலங்காதீர்கள். இயேசு உங்களுக்குள் பிறக்க இடம் அளியுங்கள். உங்கள் துக்கம் எல்லாம் மாறி, சந்தோஷம் உண்டாகும்.கிறிஸ்துவின் பிறப்பைக் குறித்துப் பார்ப்போமா.

நற்செய்தி :- லூக்கா 2 : 10

      பயப்படாதிருங்கள், இதோ, எல்லா ஜனத்திற்கும், மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி. உண்மையாகவே கிறிஸ்துவின் பிறப்பு ஓர் நற்செய்தி.  இயேசுவின் மூலம் இரட்சிப்பைப் பெற்று இருக்கிறோம்.  இயேசு பிறக்கவில்லை என்றால் நமக்கு இரட்சிப்பு, விடுதலை இல்லை. பெண்களே! வாழ்க்கையில் சந்தோஷம்  இல்லாமல், விடுதலை இல்லாமல், சமாதானம் இல்லாமல் காணப்படுகிறீர்களே! இயேசுவுக்கு உங்கள் வாழ்வில் இடமளியுங்கள். எல்லாம் பெற்று கொள்வீர்கள். உங்கள் வாழ்வில் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கவே இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார்.

அன்பின் வெளிப்பாடு :- யோவான் 3 : 16

                                தேவன், தம்முடைய ஒரே பேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ, அவன் கெட்டுப் போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்.ஆமாம் பெண்களே! அவர் நம் மேல் வைத்த அன்பு பெரியது. நாம் அழிந்து போய் விடக் கூடாது. நித்திய ஜீவனைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே, நமக்காகவே, இந்த உலகில் வந்து பிறந்தார். இன்றே இயேசுவை விசுவாசித்து, ஏற்றுக்கொண்டால், அவர் மூலம் நன்மைகள் மாத்திரமல்ல, நித்திய ஜீவனையும் சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம். இழந்து விடாதீர்கள்.

தீர்க்கதரிசன வார்த்தை :-

                           இயேசுவின் பிறப்பு, தற்செயலானது அல்ல. அது தீர்க்கதரிசிகளால் முன்னறிவிக் கப்பட்டது. முன்னறிவிக்கப்பட்ட படியே நிறைவேறிற்று. பெண்களே! வேதத்தில் சொல்லப்பட்டவைகள் எல்லாம் நிறைவேறிக் கொண்டே இருக்கிறது. இதோ! சீக்கிரமாய் வருகிறேன்என்ற வார்த்தையும் நிச்சயமாய் நிறைவேறும். உங்களுக்கென்று கர்த்தர் கொடுத்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளும் நிறைவேறும். பயப்படாதிருங்கள். ஆகவே கிறிஸ்து பிறப்பின் மேன்மையை அறிந்து, உணர்ந்து, ஆயத்தப்படுங்கள். இரட்சிப்பை இழந்து விடாதிருங்கள். காத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு மீட்பைக் கொடுக்கும் படிக்கே கிறிஸ்து பிறந்தார்.

கர்த்தர் பிரியமாயிருக்கிறார்

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். ஒரு  வருடத்தைக் காணச் செய்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்.புதிய வருடத்திலே இந்த இதழில் வழியாக உங்களைச் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் .ஏசாயா 62:4  இனிக் கைவிடப்பட்டவள் ,என்னப்படாமலும் , உன் தேசம் இனிப்பாழான தேசமென்னப்பட்டாலும் ,நீ எப்சிபா என்றும் ,உன் தேசம் பியூலா என்றும் சொல்லப்படும் .கர்த்தர் உன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார்.உன் தேசம் வாழ்க்கைப்படும். ஆமென் இதழில் சொல்லப்பட்ட  ஆசீர்வாதத்தை இந்த ஆண்டு நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ள வாழ்த்துகிறேன். அதுமட்டுமல்ல கர்த்தருடைய பிரியத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள சில ஆலோசனை.

1.  தேவ ஜனம் : சங்.149:4

கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் மேல் பிரியம் வைக்கிறார். நீங்கள் அவருடைய ஜனமாயிருப்பீர்களானால்  கர்த்தர் தம் பிரியத்தை உங்கள் மேல் வைக்கிறார்.அவருடைய ஜனமாய் மாற இயேசுவை விசுவாசித்து, ஏற்றுக் கொண்டால் போதும்.ஏற்றுக் கொள்வோர் வாழ்வில் மெய்யான சமாதானத்தையும் ,விடுதலையையும் ,நன்மையையும் ,ஆசீர்வாதத்தையும் கட்டளையிடுகிறார். நீங்கள் கர்த்தருடைய ஜனமாயிருப்பீர்காளானால் உண்மையிலே கொடுத்து வைத்தவர்கள். அவர் உங்களை கைவிடுவதில்லை.வெட்கப்படுவதில்லை. அவருடைய வலதுகரமும், புயமும் ,அவருடைய முகத்தின் பிரகாசமுமே உங்கள் வாழ்வில் இரட்சிப்பைக் கொண்டுவரும்.

2.கிருபைக்கு காத்திருங்கள்: சங்.147:11

தமக்கு பயந்து ,தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மேல் கர்த்தர் பிரியமாயிருக்கிறார்.காலை தோறும் அவருடைய கிருபை புதிதாயிருக்கிறது.அதிகாலையில் எழுந்து ,கர்த்தரைத் தேடுகிற பெண்ணாய் நீங்கள் இருப்பீர்களானால் கர்த்தர் உங்கள்  கேட்கப்படும் .துதியின் ஆவியினால் நிரப்பப்படுவீர்கள்.தேவ கிருபை பெருக பெருக உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாறும்.நீங்கள் தேவ கிருபையினாலும் ,மனுஷ தயவினாலும் அதிகதிகமாய் வளர்ந்து பெருக்குவீர்கள்.கர்த்தருடைய கிருபையைப் பெற்றுக் கொண்ட தாவீது ,மரியாள் உயர்த்தப்பட்டார்கள்.கிருபைக்கு காத்திருக்கிற பெண்களே உயர்த்தப்படுவீர்கள்

3.நம் வழிகள் :சங்.37:23

நல்ல மனுஷனுடைய நடைகள் கர்த்தரால் உறுதிப்படும் .அவனுடைய வழியின் மேல் அவர் பிரியமாயிருக்கிறார். நாம் கர்த்தருடைய வழியைக் காத்து நடக்க தீர்மானிப்போம்.நீதி.16:7 -ஒருவனுடைய வழிகள் கர்த்தருக்குப் பிரியமாயிருந்தால் ,அவனுடைய சத்துருக்களும் அவனோடே சமாதானமாகும்படி செய்வார்.தாவீது பாடும் போது ,சங்41:11 -ல் என் சத்துரு என் மேல் பிரியமாயிருக்கிறீ ரென்று அறிவேன் என்று. பெண்களே ! உங்கள் வழி ,வாழ்க்கை கர்த்தருக்குப் பிரியமாயிருந்தால் ஒருவரும் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது.நீங்கள் ஜெயிக்கிற பெண்ணாகவே இருப்பீர்கள்

பாரஞ்சுமந்து தவிக்கிறோம்

ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் .2வது மாதம் இந்த இணையதளத்தின் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.இந்த கூடாரத்திலிருக்கிற நாம் பாரஞ்சுமந்து தவிக்கிறோம்.உண்மைதானே ,இந்த கால கட்டங்களில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ,போராட்ட்ங்கள் ,வியாதிகள் ,தேவைகள் ,பிள்ளைகளின் காரியங்கள் என எல்லாமே நமக்குள் பெரும் பாரத்தைக் கொண்டுவந்து விடுகிறது அல்லவா? என்னதான் இரட்சிக்கப்பட்டு ,அபிஷேகம் பெற்றவர்களாய் இருந்தாலும் ,சில வேளைகளில்  நாம் தவிக்கத்தான் செய்கிறோம் .இந்த இதழில் சில வசனங்களை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன்.

1.மத்.11:28

வருத்தப்பட்டு பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே !நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்.நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்.பெண்களே! நம் வாழ்வில் வரக்கூடிய எந்த வித கஷ்டங்களினாலும் இயேசுவிடம் ,இயேசுவின் பாதத்தில் காத்திருக்கும் போது நமக்கு விடுதலை உண்டு.12 வருட பெரும்பாடுள்ள ஸ்தீரி ,தனக்கு உண்டான  எல்லாவற்றையும் விற்று ,வைத்தியத்திற்கு செலவழித்தும் சற்றும் குணமடையாமல் ,பாருங்கள் ,எப்படி பாரஞ்சுமந்து தவித்திருப்பாள்.ஆனால் விசுவாசத்தோடு இயேசுவிடம் ,வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டமாத்திரத்தில் விடுதலை பெண்களே !விசுவாசத்தோடு இயேசுவிடத்தில் கடந்து வாருங்கள் .அற்புத விடுதலையைக் காண்பீர்கள் ."நீ விசுவாசத்தால் தேவா மகிமையைக் காண்பாய் .

2.சங்.55:22

கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் .நீதிமானை ஒரு போதும் தள்ளாடவொட்டார் .இயேசுவிடத்தில் வருகிற நாம் ,நம் பாரத்தை அவருடைய சமூகத்தில் இறக்கி வைக்க வேண்டும் .ஏனெனில் எந்த பிரச்சனையையும் நம்மால் தீர்க்க முடியாது.ஆனால் ,நம்மை படைத்த தேவனால் முடியும் .பிலி 4:6 -ல் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் ,...தேவனுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள் .அப்பொழுது ,எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் நம் இருதயத்தையும் ,சிந்தனையையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாகக் காத்துக் கொள்ளும்.நம்மை ஒரு போதும் கைவிடவேமாட்டார்.

3. 1பேதுரு 5:7

அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் ,உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள்.பெண்களே !அதிக பாரத்திற்கு ,கவலைபட்டு பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்து விடாதீர்கள்.முறுமுறுத்து விடாதீர்கள்.எனக்கென்று யார் இருக்கிறார்கள்.உதவி செய்ய ,ஒத்தாசை பண்ண யாரும் இல்லை என சோர்வுக்கு இடம் கொடுத்து ,பிசாசு ஆள வழிவிட்டு விடாதீர்கள்.வேதம் தெளிவாய் கூறுகிறது.அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ,நம்மை விசாரிக்கிற ஒரு நல்ல தகப்பன் இயேசு திக்கற்றவர்களையும் ,சிறுமைப்பட்ட எளியவர்களையும் விசாரிக்கிறவர்.பெண்களே! பாரஞ்சுமந்து தவிக்கிற உங்களையும் ,விசாரித்து ,ஆலோசனை தந்து,அற்புதம் செய்து நடத்துவார்.கலங்காதீர்கள்.

தூக்கத்தை விரும்பாதே

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! சுகமாயிருக்கிறீர்களா? நாம் நல்ல மன நலத்துடன் சுகமாயிருக்க தூக்கம் அவசியம்.ஒரு நாளில் குறைந்தது 7 அல்லது 8 மணி நேர தூக்கம் அவசியம்.அதே நேரம் தூங்கியே நேரத்தைப் போக்கும் பெண்களாய் இருந்துவிடாதீர்கள்.சிலர் சரியான தூக்கம் இல்லாமல் தவிப்பவர்களும் உண்டு.ஆண்டவர் தமக்கு பிரியமானவர்களுக்கு இன்பமான தூக்கத்தைக் கொடுக்கிறாராம்.பெண்களே ! தேவையில்லாத எண்ணங்களுக்கு சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடாமல் தூங்க வேண்டிய நேரத்தில் தூங்குங்கள்.தூக்கத்தை விரும்பி கட்டிலிலே தஞ்சம் அடையாதீர்கள்.சில காரியங்களை இந்த இதழிலே காண்போம்.

1.சோம்பல் தூங்கி விழப்பண்ணும் : நீதி 19:15

பெண்களாகிய நாம் சோம்பேறித்தனத்திற்கு இடம் கொடுத்தாலே, சோம்பல் தூங்கி விழப்பண்ணும் .அதான் நீதி.6:6 -ம் சோம்பேறியே ,நீ எறும்பினிடத்தில் போய்,அதின் வழிகளைப் பார்த்து ,ஞானத்தைக் கற்றுக் கொள்.எறும்பு சோம்பலுக்கு இடம் கொடுப்பதில்லை.சுறு சுறுப்புள்ளதாய் தன் வேலையில் அது முழு கவனமாய் இருக்கிறது.எந்த சாக்குப்போக்கும் சொல்லாமல் வேலை செய்கிறது.பெண்களே எறும்பினிடத்திலிருந்து கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.உங்கள் வேலையை நீங்களே செய்யுங்கள்.அதில் சுகம் உண்டு பெலத்தை முன் வைத்து சாக்கு போக்கு சொல்லி சோம்பேறித்தனத்திற்கு இடம் கொடுத்தால் பெலவீனம் உங்களை அடிமைப்படுத்திவிடும்.தூங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான்.

2.தூக்கத்தை விட்டு எழும்பு :- நீதி 6:9-11

சோம்பேறியே ,நீ எவ்வளவு நேரம் படுத்திருப்பாய்?எப்பொழுது உன் தூக்கத்தைவிட்டு எழுந்திருப்பாய்?இன்னுங் கொஞ்சம் தூங்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் உறங்கட்டும் ,இன்னும் கொஞ்சம் கை முடக்கிக் கொண்டு நித்திரை செய்யட்டும் என்பாயோ?உன் தரித்திரம் வழிப்போக்கனைப் போலவும் ,உன் வறுமை ஆயுதமணிந்தவனைப் போலவும் வரும்.பெண்களே!தரித்திரம் ,வறுமை உங்கள் வீட்டிற்குள் வராமலிருக்க ,தூக்கத்தை விட்டு எழும்புங்கள்,ஜெபியுங்கள் ,வேதத்தை தியானியுங்கள்.உங்கள் வீட்டு கடமைகளை ,அந்தந்த நேரம் செய்ய வேண்டியதை அந்த நேரத்தில் செய்யுங்கள்.தரித்திரத்தையும் ,வறுமையையும் வீட்டில் அனுமதியாமல் துரத்துகிற பெண்களாய் எழும்புங்கள்.

3.கண் விழித்திரு: நீதி.20:13

தூக்கத்தை விரும்பாதே ,விரும்பினால் தரித்திரனாவாய்.கண் விழித்திரு,அப்பொழுது ஆகாரத்தினால் திருப்தியாவாய்.ஜன்னனில் உட்கார்ந்து பவுல் பிரசங்கம் பண்ணினதை கேட்டுக் கொண்டிருந்த ஐத்திகூ என்ற வாலிபன் மிகுந்த தூக்கமடைந்து ,மூன்றாம் மெத்தையிலிருந்து கீழே விழுந்தான்.பெண்களே!பிரசங்கிக்கப்படும் போது நித்திரை மயக்கம் வருகிறதா! தூங்கி கீழே விழுகிறீர்களா!ஆவிக்குரிய தரித்திரம் வந்து விடும் தேவமன்னாவினால் ,ஆகாரத்தினால் திருப்தி வேண்டுமானால் கண் விழித்திரு .குடும்பத்திலும் விரும்பியதை உண்ண வேண்டுமானால் பகலில் தூக்கத்தை விரும்பாமல் கண் விழித்திரு.திருப்தியடைவாய்.  

மனவிருப்பங்களை நிறைவேற்றுகிறார்.

     ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். சுகமாயிருக்கிறீர்களா!. இந்த மாதத்தில் ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்து நம் மன விருப்பங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றுவார். நெடுங்காலம் காத்திருத்தல் இருதயத்தை இழைத்துப் போகப் பண்ணும். விரும்பினது வரும் போதோ ஜீவ விருட்சம் போல் இருக்கும். சோர்ந்து போகாதீர்கள். ஜெபத்திற்கான பதிலை பெற்றுக் கொள்ளும் மாதமாய் இந்த மாதம் இருக்கும். விசுவாசிக்கிறவளே! நீ பாக்கியவதி. கர்த்தரால் சொல்லப்பட்டவைகள் நிச்சயம் நிறைவேறும். ஆமென். மனா விருப்பம் நிறைவேற ஆண்டவர் நம் வாழ்வில் செய்வதென்ன? பார்ப்போம்.

1. இரட்சிக்கிறார்  :-

            நாம் ஆராதிக்கும் நம் இயேசு நம் வாழ்விலே இரட்சிப்பை, விடுதலையைத் தருகிறவர். இயேசுவே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் எனக் கூப்பிட்ட கானானிய ஸ்தீரிக்கு அவள் மன விருப்பத்தின் படி செய்து இரட்சிப்பைக் கட்டளையிட்டார். இன்றும் உண்மையாய் அவரை நோக்கிக் கூப்பிடும் போது நம் வாழ்விலும் இரட்சிப்பைக் கட்டளையிட்டு நாம் விரும்புகிறதை செய்வார். பெண்கள் சமாரியா ராஜாவை நோக்கி ராஜாவே எங்களை இரட்சியும் என கூப்பிட்டபி போது, கர்த்தர் இரட்சிக்காவிட்டால் நான் எதினால் உங்களை இரட்சிக்க முடியும் என்றான். பெண்களே!. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருங்கள். அவர் சமூகத்திலிருந்து உங்களுக்கு இரட்சிப்பு கடந்து வரும். எந்த மனுஷனாலும் உங்களுக்கு உதவ முடியாது என்பதை நன்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

2. ஜெபத்தைக் கேட்பார்.

   நம் ஆண்டவருக்கு ஒரு பெயர் உண்டு. ஜெபத்தைக் கேட்கிறவரே!. கேட்கிறவர் மாத்திரமல்ல, பதில் தருபவர். ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் என்ன காரியத்திற்காக விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கிறீர்களோ!. அதை அப்படியே நிறைவேற்றுவார். விசுவாசத்தோடு, கண்ணீரோடு, பெருமூச்சோடு நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபம் ஒருநாளும் வீண் போகாது. நம் வாழ்வில் நாம் விரும்புகிற பதிலைக் கொண்டு வரும். எலியா பலிபீடத்தை செப்பனிட்டு, என்னைக் கேட்டருளும், என்னைக் கேட்டருளும், என விண்ணப்பம் பண்ணின போது பதில் உண்டானது. இன்று உங்கள் மனவிருப்பம் நிறைவேற, உங்கள் ஜெப வாழ்கை செப்பனிடப்படட்டும். நன்று ஜெபிக்கிற பெண்ணாய் காணப்படுவீர்களானால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தேவ வல்லமை உங்கள் வாழ்வில், குடும்பத்தில் வெளிப்படும். அற்புதங்களைக் காண்பீர்கள்.

3. சிறையிருப்பை மாற்றுவார் :-

    நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே! அரணுக்குத்திரும்புங்கள் .இரட்டிப்பான நன்மையைத் தருவார்.இன்றைக்கே தருவார்.சீயோனின் சிறையிருப்பை மாற்றுகிறவர். பல வருட சிறையிருப்புக்குள் நீங்கள் சிக்கித் தவித்தாலும் ,விடுவிக்கிறவர்.யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது ,அவன் சிறையிருப்பை மாற்றி ,இரண்டனத்தையாய் ஆசீர்வதித்தார் .யோபு மாறுதலுக்காக காத்திருந்தான்.அவன் விருப்பப்படியே மாறுதல் வந்தது.குடும்பத்தில் கணவன் ,பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் மாற்றத்திற்காக எதிர்பார்த்திருக்கும் பெண்களே! நம் தேசத்திற்காக ,கிராமங்களுக்காக ,மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது ,உங்கள் சிறைருப்பை கர்த்தர் மாற்றி ,இரட்டிப்பாய் ஆசீர்வதிப்பார். செய்து பாருங்கள் .நீங்கள் விரும்பியதை பெற்றுக் கொண்டிருப்பதைக் காண்பீர்கள் .

நன்மைகள்  குறைவுபடாதிருக்க

ஆண்டவராகிய  இயேசு  கிறிஸ்துவின்  இனிய  நாமத்தில்  பெண்களாகிய  உங்களுக்கு  என்  அன்பின்  வாழ்த்துக்கள்!. சுகமாயிருக்கிறீர்களா?  சங் 34:10  சிங்ககுட்டிகள்  தாழ்ச்சியடைந்து  பட்டினிகிடக்கும். கர்த்தரை  தேடுகிறவர்களுக்கோ  ஒரு  நன்மையுங் குறைவுபடாது. ஆனால் நம்முடைய  வாழ்வில்  இன்னும்  எத்தனையோ  நன்மைகள்  குறைவுபட்டுள்ளது, தடைபட்டுள்ளது. சில நேரங்களில்  குறைவு  மாறுமா  என்ற     சந்தேகம்  கூட  வந்துவிடுகிறது. வேதம்  ஒரு  போதும்  பொய்  சொல்லாது . வசனம்  வல்லமையுள்ளது,  ஜீவனுள்ளது. அது  அப்படியே  நம்  வாழ்வில்   நிறைவேறும். சரி  கர்த்தரைத்  தேடுகிறேன்  என்று  சொல்லுகிற  பெண்களே ! குறைவு  மாற  அல்லது  குறைவுபடாதிருக்க இன்னும் நாம்  செய்ய  வேண்டிய  காரியங்களை  இந்த  இதழில்  காண்போம்.

1. கண்டடையத்தக்க  சமயம்  கர்த்தரைத்  தேடுங்கள்:-

ஏசா  55:6 கர்த்தரைக்  கண்டடையத்தக்க  சமயத்தில்  அவரைத்  தேடுங்கள். நீதி  8:17 அதிகாலையில்  என்னைத் தேடுகிறவன்  என்னைக்  கண்டடைகிறான். நீதி 8:35 என்னைக்  கண்டடைகிறவன்  ஜீவனைக்  கண்டடைகிறான். கர்த்தரிடத்தில்  தயவையும்  பெற்றுக்  கொள்கிறான். பெண்களே! நன்மைகள்  குறைவுபடாதிருக்க  அதிகாலையில்  எழுந்து  கர்த்தரைத்  தேடுங்கள். பகலின்  குளிர்ச்சியான  நேரத்தில்  ஏதோன்  தோட்டத்தில்  வந்து  ஆதாம், ஏவலோடு  பேசி, உறவாடின  தெய்வம், காலை நேரத்தில்  அவரைத்  தேடும்  போது, உங்கள்  மத்தியில்  இறங்கி  வருவார். அவருடைய  பிரசன்னத்தில்  உங்கள்  குறைவுகள்  மாறும் .

2. முதல் இடம்  கர்த்தருக்குக்  கொடுங்கள்.

மத்  6:25 என்னத்தை  உண்போம், என்னத்தைக்  குடிப்போம் என்று  உங்கள்  ஜீவனுக்காகவும் என்னத்தை உடுப்போம்  என்று  உங்கள்  சரீரத்துக்காகவும்  கவலைபடாதிருங்கள். இவையெல்லாம்,   உங்களுக்குத்   தேவை  வேண்டியவைகள்  என்று  பரமபிதா  அறிந்திருக்கிறார். முதலாவது  தேவனுடைய  ராஜியத்தையும், அவருடைய  நீதியையும்  தேடுங்கள். இவைகளெல்லாம்  கூடக்  கொடுக்கப்படும். பெண்களே! ஜீவனுக்கும்  சரீரத்திற்கும்  முதலிடம்  அல்ல. கர்த்தருக்கே முதலிடம்  கொடுங்கள். துதி, ஜெபம்  வேதவாசிப்பு, ஆராதனை, கர்த்தருக்குப்  பிரியமாய்  வாழ  இதற்கு  முதலிடம்  கொடுங்கள். உங்கள்  வாழ்வில்  உள்ள  குறைவுகள்  எல்லாம்  மாறும். ஞானம், கிருபைகள், அபிஷேகம்  தந்து  உயர்த்துவார்.

3. நித்தமும் அவரைத் 

விசுவாசத்திலே பலவீனமாயிருக்கவில்லை

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்!சுகமாயிருக்கிறீர்களா! ரோமர் 4:19ல் ஆபிரகாமைக்குறித்து, அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாயிருக்கவில்லை எனக் கூறுகிறது.அவனுடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாமே எதிராய் இருந்தாலும் ,விசுவாசத்தினாலே எல்லாவற்றையும் சுதந்தரித்துக் கொண்டான்.ஆபிரகாமைப் போல சுதந்தரித்துக் கொள்ள வழிகளை பார்ப்போம்.

1.தேவனை விசுவாசித்தான் :ரோமர் 4:17

முதலாவது ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான்.அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது.பெண்களே! விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் செருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் ,அவர் தம்மைத் தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும்.தேவனை விசுவாசித்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போன ஆபிரகாமுக்கு ஒரு தேசத்தையே கொடுத்தார் கர்த்தர்.தேவனை விசுவாசித்து தேடுகிற உங்களுக்கும் பலனளிப்பார்.

2. தேவ வார்த்தையை விசுவாசித்தான் : ரோமர் 4:19

உன் சந்ததி இவ்வளவாயிருக்கும் என்று சொல்லப்பட்ட படியே ,தான் அநேக ஜாதிகளுக்குத் தகப்பனாவதை ,நம்புவதற்கு எதுவில்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோடே விசுவாசித்தான்.தேவ வார்த்தை ஒரு போதும் பொய் சொல்லாது. அது அனுப்பப்பட்ட நோக்கத்தை நம்மில் நிறைவேறாமல் ,வார்த்தை தேவனிடத்தில் திரும்புவதில்லை. பெண்களே! கர்த்தர் உங்களை நம்பப் பண்ணின வசனம் நிச்சயம் உங்கள் வாழ்வில் நிறைவேறும்.உங்கள் சூழ்நிலை செத்துப் போயிருக்கலாம் .அனால் தேவ வார்த்தை ஜீவனுள்ளது ,மாறாதது.விசுவாசத்தால் தேவா மகிமை வெளிப்படும்.

3.வாக்குத்தத்தை விசுவாசித்தான்: ரோமர் 20,21

தேவனுடைய வாக்குத்தத்தைக் குறித்து அவன் அவிசுவாசமாய்ச் சந்தேகப்படாமல் ,தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறாரென்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி ,தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான்.அதன் தன் மகன் ஈசாக்கை பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க அவன் அஞ்சவில்லை ஈசாக்கினிடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும் என்ற வாக்குத்தத்தை நம்பி ,மரித்தாலும் தேவன் உயிர்ப்பிக்க வல்லவர் என்று எண்ணத் துணிந்தான்.பெண்களே ! கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! சகமாயிருக்கிறீர்களா! கர்த்தர் உங்கள் சரீரத்தில் நல்ல ஆரோக்கியத்தைக் கட்டளையிடுவாராக! ஸ்திரிகளுக்குள்ளே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்  கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார்.அவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ,ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார்.ஒரு வேளை நீங்கள் ,உங்களையே நான் ஒரு தரித்திரம் பிடித்தவள் என்று நினைக்கலாம்.இந்த இதழில் யார் உண்மையாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று பார்ப்போம்.

1.தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் :-

இந்த உலகில் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கும் போது, எங்கேயோ பிறந்து வளர்ந்த உங்களை கர்த்தர் தெரிந்துகொண்டு,இரட்சித்து ,அவருடைய பிள்ளையாய் மாற்றியிருப்பாரானால்  உண்மையாகவே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.யோசித்துப் பாருங்கள். கர்த்தர் ஏன் நம்மை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்,தேடி வரவேண்டும்.பெண்களே!உலகில் இதை விட பெரிய பாக்கியம் உண்டோ,பெண்களில் மரியாளைத் தெரிந்து கொண்டார்.இயேசுவைப் பெற்றெடுப்பதற்கு, உங்களையும்,என்னையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார். அநேக பெண்களின் உள்ளத்தில் இயேசுவை பிறக்க வைப்பதற்கு ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானானால் பிதாவானவர் அவனை கனப்படுத்துவார் என்ற வார்த்தையின் படியே கர்த்தர் உங்களை கனப்படுத்தி , ஆசீர்வதிப்பார்.

2.தேவனால் அதிகாரம் பெற்றவர்கள் :-

தேவன் எந்த அதிகாரத்தை பெண்களாகிய நமக்கு தந்துள்ளார்.நம்முடைய குடும்ப சமாதானத்தைக் கெடுக்கும்படி, பிரச்சனைகளையும் போராட்டத்தையும் கொண்டு வருகிற எல்லா சத்துருவின் கிரியைகளை அழிக்கும்படி நமக்கு அதிகாரம் தந்துள்ளார்.பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்போழுது உங்களைவிட்டு ஓடிப்போவான்.எதிர்த்து நிற்க திராணியுள்ளவர்களாகும் படி தேவன் கொடுத்துள்ள சர்வாயுதவர்க்கங்களை எப்பொழுதும் தரித்துக் கொண்டிருங்கள்.கூடாரங்களில் வாசம் பண்ணின யாகேல் சிசெராவை வீழ்த்தமுடியுமானால் ,பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தைப் பெற்று ,தேவன் கொடுத்திருக்கிற அதிகாரத்தைப் பெற்றுள்ள நீங்கள் ,உங்களுக்கு விரோதமாய்,உங்கள் குடும்பத்திற்கு விரோதமாய் வருகிற எல்லா பிசாசின் தந்திரங்களையும் முறியடிப்பீர்கள் , ஜெயத்தைப் பெறுவீர்கள்.உண்மையாகவே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். 

3.தேவனால் ஜெயம் பெற்றவர்கள் :-

ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். பெண்களாகிய நமக்கு ஆண்டவர் எத்தனையோ காரியங்களில் ஜெயத்தைத் தந்துள்ளார்,யோசித்துப் பாருங்கள் .விடமுடியாத எத்தனையோ பாவப்பழக்கவழக்கங்கள்,தீயசெயல்கள் ,தீயகுணங்கள், எண்ணங்கள் என எத்தனையோ காரியங்களில் ஜெயம் வாழ்வில் சந்தித்த தோல்விகள் ,காரியங்கள் வாய்க்காமலிருந்த நாட்க்கள் ஆனால் இயேசுவை ஏற்றுக் கொண்டபின் எல்லாக் காரிங்களிலும் கர்த்தர் ஜெயத்தைக் தந்துள்ளாரே, நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் தானே! இன்று இருக்கிற சின்னபிரச்சனைக்காக உங்களையே சபித்துக் கொள்ளாதீர்கள்.துதியுங்கள்,ஜெபியுங்கள் இன்னும் ஜெயத்தைக் கர்த்தர் தருவார்.ஏனென்றால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.

உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும்

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! சுகமாயிருக்கிறீர்களா? வாழ்க்கையிலே நீங்கள் தூக்கக்கப்படும்படியாக அநேக காரியங்கள் வரலாம். ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். ஏனென்றால் இயேசு நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக் கொண்டு, நம்முடைய மீறுதல்களினிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்குச் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். ஆனாலும், நம் துக்கம் சந்தோஷமாக மாற நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன எனப் பார்ப்போம்.

1.இயேசுவின் நாமத்தில் கேளுங்கள்:- யோவான். 16:24

நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவினிடத்தில் கேட்டுக் கொள்வதெதுவோ, அதை அவர் உங்களுக்குத் தருவார். கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும் பெற்றுக் கொள்வீர்கள். யோவான் .14:14 என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதைக் கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். ஆகவே பெண்களே! உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த கடின சூழ்நிலையின் வழியாக கடந்து சென்றாலும் இயேசு என்ற நாமத்தின் மேல் , நம்பிக்கையுள்ளவர்களாய், அவர் நமக்காக செய்த தியாகத்தை நினைத்து கூப்பிடுங்கள். உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்.

2.விசுவாசத்தோடு கேளுங்கள்:

இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிற நாம் விசுவாசத்தோடு கேட்க  வேண்டும் ஏனென்றால், விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர் அவர் தம்மைத் தேடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அளிக்கிறவரென்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். பெண்களே! கேளுங்கள் அப்பொழுது கொடுக்கப்படும். ஆனாலும் எவ்வளவாகிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோடு கேளுங்கள். உங்கள் வேண்டுதல் கேட்கப்படும் . அற்புதம் நடக்கும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்.

3.நினைத்தருளும் படி கூப்பிடுங்கள்:-

கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிமைத்தனத்தில் தவித்து, முறையிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது , கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டார்கள். கர்த்தர் அவர்களை நினைத்தருளி ஜனங்களை விடுதலையாக்கினார். அன்னாள் தேவசமூகத்தில் தன் இருதயத்தை ஊற்றி ஜெபித்தாள். கர்த்தர் அவளை நினைத்தருளி ஆசீர்வதித்தார். அவள் துக்கம் மாறிற்று. ஆகவே ,பெண்களே ! உங்கள் தவிப்பில் துக்கத்தில் கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுங்கள். நினைத்தருளி உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுவார்.

கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருங்கள்

ஆண்டவராகிய  இயேசு  கிறிஸ்துவின்  இனிய  நாமத்தில்  பெண்களாகிய  உங்களுக்கு  என்  அன்பின்  வாழ்த்துக்கள்  சுகமாயிருக்கிறீர்களா! கர்த்தர்  நம்மை  தெரிந்து  கொண்டார். ஏன்? நாம்  கனி  கொடுக்கும்படி  கனியில்  நிலைத்திருக்கும்படி  இன்னும்  புரியும்படி  சொல்ல  வேண்டுமானால்  இந்த  உலகிற்கு  நம்  மூலம்  இயேசுவை  வெளிப்படுத்ததமது  நித்திய  மகிமைக்குள்  கொண்டு  போக, ஆகவே  பெண்களே! கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருங்கள். ஏனெனில்  முடிவுபரியந்தம்  நிலைநிற்பவனே  இரட்சிக்கப்படுவான். இக்காலத்துப்  பாடுகள்  இனி  வரும்  மகிமைக்கு  ஒப்பிடத்தக்கவைகள்  அல்ல. ஆகவே  ஒருநாளும்  முன் வைத்த  காலை  பின்  வைத்து  விடாதீர்கள். கர்த்தர்  உங்களுக்கென்று  நியமித்த  ஓட்டத்திலே தொடர்ந்து  ஓடுங்கள். கர்த்தர்  உங்கள்  நிமித்தம்  மகிமைப்படுவார். இந்த  இதழில்  தொடர்ந்து  கர்த்தருக்குள்  நிலைத்திருக்க  நாம்  கடைப்பிடிக்க  வேண்டியவைகள்  என்ன  எனப்  பார்ப்போம்.

1. ஜெபத்தில்  உறுதி :-

ஜெபத்தில்  உறுதியாய்  தரித்திருங்கள். நேரம்  கிடைக்கும்  போது  ஜெபிப்பேன்  என்றே  எப்போதும்  எப்போதும்  ஜெபித்து  கொண்டே  இருக்கிறேன் என்றே  உங்களையே  ஏமாற்றிக்கொள்ளாதிருங்கள். கர்த்தர்  உங்களை  தெரிந்து  கொண்ட  நோக்கம்  நிறைவேற  வேண்டுமானால்  ஜெபத்திற்க்கான  நேரம், இடம்  நியமித்துக்  கொள்ளுங்கள். அந்த  ஜெப  நேரம்  உறுதி  செய்யப்படும். ஜெபிக்கும்  போது  நிச்சயம்  நீங்கள்  மாறுவீர்கள். உங்கள்  வாழ்க்கை, பேச்சு  எல்லாம்  மாறும். தேவனோடு  நெருங்க  நெருங்க  அவருடைய  திவ்விய சுபாபத்திற்கு  பங்குள்ளவர்களாய்  மாறுவீர்கள். கசப்பு, வெறுப்பு, பிறரைப்  பற்றி  குறை  பேசுவது, ஜெபத்திற்க்கான  பதில்  வருவதற்கு  தடையாகும். ஆகவே  பெண்களே! கர்த்தருக்குள்  நிலைத்திருக்க  ஜெபத்தில்  விழிப்பு  உறுதி  அவசியம்.

2. விசுவாசத்தில்  உறுதி  :- 1 பேதுரு  5:9

பிசாசு  தனக்கு  கொஞ்ச  காலம்  மாத்திரம்  உண்டென்று  அறிந்து, தேவப்பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய்  பல  போராட்டங்களைக்  கொண்டு  வருகிறான். 1 பேதுரு  5:8,9 தெளிந்த  புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள். விழித்திருங்கள்   ஏனெனில்  உங்கள்  எதிராளியாகிய  பிசாசானவன்  கெர்ச்சிக்கிற  சிங்கம்  போல்  எவனை விழுங்கலாமோ  என்று  வகை  தேடிச்  சுற்றித்திரிகிறான். விசுவாசத்தில்  உறுதியாயிருந்து  அவனுக்கு  எதிர்த்து  நில்லுங்கள். பிசாசுக்கு  எதிர்த்து  நில்லுங்கள். அப்போது  அவன்  உங்களை  விட்டு  ஓடிப்  போவான். பிசாசின்  தந்திரங்களை  அறிந்து  மேற்கொள்ளுகிறவர்களாய்  மாறுங்கள். பிசாசுக்கு  இடம்  கொடுத்து  அவிசுவாச  வார்த்தைகளுக்கு  சிந்தனைக்கு, இடம்  கொடாதிருங்கள். மனுஷ குமாரன்  வரும்போது  பூமியிலே  விசுவாசத்தைக்  காண்பாரோ, ஆகவே  பெண்களே! ஆவிக்குரிய  வாழ்க்கையில்  விசுவாசத்தை  இழந்து  விடாதபடி  விசுவாசத்தில்  உறுதியாய்  இருந்து  கர்த்தருக்குள்  நிலைத்திருங்கள்.

3. வேத  வசனத்தின்  மேல்  கட்டப்படுத்தல்:-

கர்த்தருக்குள்  நிலைத்திருக்க  வேத  வசனம்  கர்த்தருடைய  வார்த்தை  மிக  மிக  அவசியம். இன்று  அநேக  தவறான  உபதேசங்கள்  பரவிக்  கொண்டே  இருக்கிறது. பெண்கள்  மிக  கவனமாய்  இருந்து, தெரிந்த  சத்தியத்தில்  நிலைத்திருப்பீர்கள். வேதத்தை  அதிகமாய்  வாசியுங்கள். கைக்கொள்ளுங்கள். பரிசுத்த  ஆவியானவரின்  உதவியோடு  சத்தியத்தில்  தெளிவுள்ளவர்களாய்  இருங்கள். கவனமாய்  இருங்கள். ஏனெனில் இது  தெரிந்து  கொள்ளப்பட்டவர்களும்  வஞ்சிக்கப்படக்  கூடிய   காலம்  இயேசுவின்  மேல்  நிலைத்திருங்கள். கர்த்தர்  தெரிந்து  கொண்ட  நோக்கம்  நிறைவேறும்  கனி  கொடுத்து   நிலைத்திருக்கிறவர்களாய்  மாறுவீர்கள்.

கேளுங்கள் (அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்)

ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பெண்களாகிய உங்களுக்கு  அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! சுகமாயிருக்கிறீர்களா? கடந்த 100 நாட்களில் நீங்கள் ஜெபித்த ஜெபம் ஒன்றும் வீண்போகாது. கர்த்தர் காரியத்தை சீக்கிரமாய் நடப்பித்து, செய்து முடிப்பார். பயப்படாதீர்கள், கலங்காதீர்கள்.இன்றைக்கும் கிரியை செய்கிற, ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறோம். நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு. கர்த்தர் செய்யப்போகிற காரியங்கள் பயங்கரமானவைகள்.ஆகவே பெண்களே! தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். கர்த்தர் மகிமையான காரியங்களை செய்வார். இந்த மாதம் கேட்கிற நாம் எப்படி கேட்டுப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் எனப் பார்ப்போம்.

1.இயேசு என்ற நாமத்தில் கேளுங்கள்:- யோவான் .14:14

என் நாமத்தினாலே நீங்கள் எதைக் கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். யோவான் 16:24 -ல்  இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை.கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும் படி பெற்றுக் கொள்வீர்கள்.பெண்களே! உங்கள் துக்கம் சந்தோசமாய் மாற ,நீங்கள் விரும்புகிறதைப் பெற்றுக் கொள்ள ,கர்த்தர் உங்கள் வாழ்வில் காரியங்களை நடப்பிக்க ,இயேசு என்ற நாமத்தில் தொடர்ந்து கேளுங்கள். பேரருட் கொள்வீர்கள் .இயேசுவே ,தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் எனக் கூப்பிட்டகானானிய ஸ்திரி ,குருடன் வாழ்வில் அற்புதங்களை செய்தவர்.இயேசுவே என்று கூப்பிடுகிற உங்கள் வாழ்விலும் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும் படி அற்புதங்களைச் செய்வார்.

2.வருந்தி, தாழ்த்திக் கேளுங்கள்: லூக் .11:5-8

ஜெபிப்பதில் மிக மிக முக்கியமானது நம்மை தாழ்த்துவது .பெருமையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார்.தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார்.இயேசு கூறும்போது ,சிநேகிதன் ஒருவன் தன் சிநேகிதவனிடத்தில் பாத்திரத்திரியில் போய் என் சிநேகிதன் ஒருவன் வந்திருக்கிறான்.அவன் முன் வைக்க எனக்கு மூன்று அப்பங்களைத் தரவேண்டும் எனக் கேட்டப் போது ,அவன் தனக்கு சிநேகிதனாஇருக்கிறதினிமித்தம் எழுந்து கொடவிட்டாலும் ,தன்னிடத்தில் அவன் வருந்திக் கேட்க்கிரத்தினிமித்தமாவது எழுந்திருந்து ,அவனுக்குத் தேவையானவைக் கொடுப்பான் என்று சொன்னது மாத்திரமல்ல .பெண்களே!