வாக்குத்தத்தம்

31-07-2018 உன் செய்கைக்குத்தக்க பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக. -ரூத் 2:12
29-06-2018 உமது ஜனங்கள் உம்மில் மகிழ்ந்திருக்கும் படி நீர் எங்களை திரும்ப உயிர்ப்பிப்பீர் . -சங் . 85:6
03-06-2018 உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் -யோவான் . 16:20
02-05-2018 நிறைவானது வரும் போது குறைவானது ஒழிந்து போம். -1 கொரி . 13:10
04-04-2018 உன் நீதியை வெளிச்சத்தைப் போலவும் உன் நியாயத்தை பட்டப் பகலைப் போலவும் விளங்கப்பண்ணுவார். -சங் 37:6
04-04-2018 உன் நீதியை வெளிச்சத்தைப் போலவும் உன் நியாயத்தை பட்டப் பகலைப் போலவும் விளங்கப்பண்ணுவார். -சங் 37:6
28-02-2018 பயப்படாதே நீ வெட்கப்படுவதில்லை -ஏசா. 54:4
31-01-2018 கர்த்தர் நன்மையானதைத் தருவார். -சங் 85:12
05-01-2018 நான் உங்களை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன் -செப்பனியா 3:20