வாக்குத்தத்த செய்தி

08-10-2018

குறைவுகளை நிறைவாக்கும் தேவன்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! கடந்த 9 மாதங்களும் தேவன் நம்மை ஆச்சரியமாக நடத்திவந்துள்ளார். தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். விசேஷமாக இந்த மாதம் தேவன் உங்கள் குறைவுகளையெல்லாம் நிறைவாக்குவார்.

1.சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் : யோபு .42;2

நாம் ஆராதிக்கிற சேவிக்கிற தேவன் சாதாரணமானவர் அல்ல. அவர் சர்வ வல்லவர். அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. உங்கள் குறைவுகள் நிறைவாக வேண்டுமானால் நீங்கள் தேவனை அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் என்றும் அவர் உங்கள் வாழ்வில் என்ன செய்ய முடியும் எனவும் அறிந்திருக்க வேண்டும். எல்லாவற்றையும் இழந்த யோபு இரண்டத்தனையாக பெற்றுக்கொண்டார். அதற்கு மிக முக்கியமான காரியம் யோபு தேவன் சர்வ வல்லவர் என அறிந்திருந்த அறிவு தான் காரணம்.இதை வாசிக்கிறவர்களே நீங்கள் இழந்தவர்களை தேவன் இரண்டத்தனையாக இந்த மாதம் திரும்ப தருவார். நீங்களும் சொல்லுங்கள் , தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது .

2.ஜெபமே சிறந்த வழி : 1நாளா .4:9-10

ஜெபம் என்பது நாம் தேவனோடு நேரடியாக பேசும் அனுபவம் .நம்முடைய சொந்த மொழியில் சொந்த நடையில் எளிதாக தேவனிடம் பேசுவதே ஜெபம். சிலர் எனக்கு ஜெபிக்க தெரியாது என கூறக் கேட்டிருக்கலாம் . ஒரு பிள்ளை தகப்பனிடம் பேச யாரும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.அது போல தேவனிடம் பேசிப்பாருங்கள் அற்புதம் நடக்கும் .இந்த மாதம் குறைவுகள் நிறைவாகும் .யாபேஸ் துக்கத்தின் மகனாக பிறந்தான் . துக்கத்தின் மகனாகவே வாழ்ந்தான். ஒரு நாள் அவன் தேவனை நோக்கி தன் சூழ்நிலையை தேவன் மாற்ற ஜெபித்தான். தேவன் அந்த ஜெபத்தைக் கேட்டு அவன் சூழ்நிலையை அற்புதமாக மாற்றினார்.

3. பேராசை வேண்டாம் :நீதி. 30:7-9

நமக்கு தேவையானதை தேவன் தருவார் .நமக்கு தேவையில்லாத அல்லது நம்முடைய ஆசையெல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் அல்லது நிறைவேற வேண்டும் என நினைப்பது தவறு . மற்றவர்களுக்கு இருப்பதெல்லாம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என அவசியம் இல்லை. அளவுக்கு மிஞ்சி ஆசைப்படுவது ஆபத்தில் தான் முடியும்.

 சாலமோன் தனக்கு தேவையான ஞானத்தை கேட்டான். தேவன் அவனுக்கு ஞானம் மட்டும் போதாது என அறிந்து அவன் கேளாத ஐசுவரியம் கனம் மகிமையை சேர்த்துக் கொடுத்தார். இதை வாசிக்கிறவர்களே உங்கள் ஆசைகள் விருப்பங்கள் தேவனுக்கு உகந்ததாக இருக்கட்டும்.