வாக்குத்தத்த செய்தி

02-10-2019

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! கடந்த 9 மாதங்கள் கிருபையாய் நடத்தின தேவன் இந்த 10 வது மாதத்தையும் காண கிருபை செய்திருக்கிறார்.இந்த மாதம் சபையின் நடைபெற இருக்கிற எல்லா ஜெபங்கள் ஆராதனைகளிலும் பங்கெடுங்கள்.கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.நான் என் நாமத்தைப் பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என வாக்குக்கொடுத்துள்ளார்.இந்த இதழில் பிரஸ்தாபப்படுத்தல் என்றால் என்ன எனப் பார்ப்போம்.

1.துதி ஆராதனை : -

முதலாவது நாம் துதிக்கும் போது,ஆராதிக்கும் போது ஸ்தோத்திர பலிகளைச் செலுத்தும் போது அவருடைய நாமத்தை நாம் பிரஸ்தப்பப்படுத்துகிறோம்.ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்திகிறான்.தாவீது சொல்கிறார்.கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன்.அவர் துதி எப்போதும் என் நாவில் இருக்கும் என்று ,தேவப் பிள்ளைகளே! கர்த்தரைத் துதிக்கும் துதியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை எப்போதும்,எந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனுக்கு செலுத்துங்கள்.அவர் உங்கள் மூலம் மகிமைப்படுவார் .ஆசீர்வதிப்பார்.

2.சுவிசேஷம்:-

சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் போது ,அதாவது இயேசுவை மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் போது அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறோம். சமயம் வாய்த்தாலும் ,வாய்க்காவிட்டாலும் அது நம்மேல் விழுந்த கடமை .ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானானால் பிதாவானவர் அவனை கனம் பண்ணுவார் என இயேசு கூறினார்.நீங்கள் புறப்பட்டுப் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்கள் ...என்றவர்.இதோ, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் உங்களோடு இருப்பேன்என்றார்.நம்மோடு இருப்பவர்,நம்மை கனப்படுத்தி , ஆசீர்வதிப்பார்.இன்றே தீர்மானம் எடுங்கள்.

3.நம் வாழ்க்கை:-

நம் தனிப்பட்ட வாழ்க்க்கையின் மூலம் இயேசுவை இந்த உலகிற்கு வெளிப்படுத்தும் போது அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறோம்.இன்னும் நம் மூலம் இயேசு வெளிப்பட வேண்டும்.நம் பேச்சு, செயல்பாடுகள் ,பரிசுத்தமான வாழ்க்கை என ஒவ்வொன்றின் மூலமும் இயேசு மகிமைப்பட வேண்டும்.எப்படி, அனுதினமும் வேதத்தை வாசித்து, தியானித்து, கைக்கொள்ளும் போது, நம் இயேசு வெளிப்படுவார், மகிமைப்படுவார். நான் உன்னில் மகிமைப்படுவேன் என்கிறாரே. தேவப் பிள்ளைகளே! நீங்கள் அவருடைய நாமத்தை உங்கள் வாழ்வின் மூலம் பிரஸ்தாபப்படுத்துங்கள்.நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள்.