வாக்குத்தத்த செய்தி

30-06-2019

புதிதாக்கும் தேவன்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! இந்த வருடத்தில் பாதியை கடந்து வர தேவன் உதவி செய்தார்.மீதி மாதங்களிலும் தேவன் நம்மை வழி நடத்த வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார்.நிச்சயமாக இந்த மாதம் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்வில், குடும்பத்தில் புதிய காரியங்களை தேவன் செய்வார்.

1.முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம் :- ஏசா.43:18

உங்கள் வாழ்வில் கடந்த நாட்களில் காலங்களில் நடந்த நல்ல காரியங்கள் நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு நினைக்கும் போதெல்லாம் சந்தோசத்தை கொடுக்கும்.அதே நேரத்தில் கசப்பான வேதனையான சம்பவங்கள் நினைக்கும் போது துக்கத்தை கொடுக்கும்.அப்படி துக்கத்தை உண்டாக்குகிற எந்த காரியங்களையும் நினைக்க வேண்டாம்.அதை நினைத்தால் அதில் எந்த பிரயோஜனமும் உண்டாகாது. அதில் நீங்கள் கற்றுக் கொண்ட பாடங்கள் உண்டு.அது நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்வில் நல்ல பலனை கொண்டு வரும்.விசேஷமாக இந்த மாதம் தேவன் உங்கள் வாழ்வில் புதிய காரியங்களை செய்ய வேண்டுமானால் முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம்.தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை நினையுங்கள்.தேவன் செய்ய போகிறதை தரிசனமாக பாருங்கள்.நிச்சயம் புதிய காரியங்கள் உங்கள் வாழ்வில் நடக்கும்.

2.பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம்:- ஏசா .43:18

முன்னோர் மூதாதேயர்களின் சாபங்கள் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்வில் காணப்படலாம். தேவன்   மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை வரை விசாரிக்கிறவர்.அதன் விளைவாக இப்பொழுது நீங்கள் சில பிரச்சனைகளை சந்தித்துக்கொண்டிருக்கலாம். அந்த  பூர்வமானவைகளை நீங்கள் சிந்திப்பதால் எந்த பயனும் இல்லை சாபங்களை தேவனால் மாற்ற முடியும் .சிலுவையில்  இயேசு நமக்காக மட்டுமல்ல நம் சாபங்களுக்காகவும் சாபமானார்நீங்கள் இயேசுவின் மேல் வைக்கிற நம்பிக்கை நிச்சயம் உங்களை பாதுகாக்கும்.என் விதி அல்லது என் தலை எழுத்து என்று நாட்களை வீணாக்க வேண்டாம். இந்த மாதம் உங்கள் வாழ்வில் புதிய காரியங்களை தேவன்செய்வார்.

3.தேவனின் கரத்தில் இருங்கள் : ஏரே:18:1-6

குயவன் ஒரு பாத்திரத்தை வனைந்து கொண்டிருந்தான். அது அவன் கையில் கெட்டுப் போனது அல்லது உடைந்து போனது .ஆனால் அந்த குயவன் முயற்சியை விடவில்லை.அதை வேறு ஒரு பாண்டமாக வனைந்தான்.ஒரு வேளை உங்கள் வாழ்க்கையும் உடைந்து போயிருக்கலாம். தேவனின் கரத்தில் இருங்கள்.புதிய காரியங்கள் உங்கள் வாழ்வில் நடக்கும்.