வாக்குத்தத்த செய்தி

31-08-2020

நற்சீர் உண்டாக்கச் செய்வார்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! இந்த மாதம் கர்த்தர் உங்களை நினைத்தருளி ,ஆசீர்வதித்து, சகல நன்மைகளாலும் நிரப்பி வழி நடத்துவாராக.கடந்த சில மாதங்கள் பல விதமான கடின சூழ்நிலை வழியாக தேசங்கள் போய்க் கொண்டிருக்கிறது. உங்கள் வாழ்விலும் பல பிரச்சனைகள், போராட்டங்களை நீங்கள் சந்தித்திருக்க கூடும். ஆனால் இந்த மாதம் தேவன் நற்சீர் உண்டாக்குகிற மாதம்.எல்லாவற்றையும் சரி செய்ய தேவனால் மட்டுமே கூடும். நோவாவின் நாட்களில் பெரிய ஜல பிரளயம் வந்து எல்லாமே சீர் கேட்டுப் போனது. ஆனால் தேவன் எல்லாவற்றையும் மறுசீரமைப்பு செய்தார்.அதே தேவன் உங்கள் வாழ்விலும் நற்சீர் உண்டாகச் செய்வார்.

நோவாவிடம் காணப்பட்ட 3 காரியங்கள் :-

 

1.ஆதி .6:9 நீதிமான்:-

எல்லாரும் பாவம் செய்து தங்களை கெடுத்துக் கொண்ட போதும் நோவா தன்னை நீதிமானாக காத்துக் கொண்டான். நீதிமானை தேவன் ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை.அவன் சந்ததியும் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் .இயேசுவை சொந்த இரட்ச்சகராக ஏற்றுக் கொண்ட எல்லாருமே நீதிமான்கள்தான். நோவா நீதிமானாய் இருந்தபடியால் கர்த்தர் அவனையும் அவன் குடும்பத்தையும் பாதுகாத்தார்.இந்த கால கட்ட த்தில் தேவன் நீதிமானையும் அவர் குடும்பத்தை பாதுகாப்பார்.நீங்கள் உங்களை நீதிமான்களாக காத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களை சுற்றிலும் துன்மார்கர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

2.ஆதி.6:9 உத்தமன்:-

உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை என வேதம் கூறுகிறது. எல்லா காரியத்திலும் உண்மை உள்ளவனையே வேதம் உத்தமன் என கூறுகிறது. சிலர் சில காரியங்களில் உண்மையாக இருப்பார்கள்.ஆனால் சில காரியங்களில் உண்மையற்றவர்களாக காணப்படுவர். யார் ஒருவர் எல்லா காரியத்திலும் உண்மையுள்ளவர்களாக காணப்படுகிறார்களோ, அவர்களே உத்தமர்கள்.யோபு எந்த சூழ்நிலையிலும் தன் உத்தமத்தை விட்டு விலகவில்லை. எனவே தேவன் அவனை இரட்டிப்பாக ஆசீர்வதித்தார்.இதை வாசிக்கிறவர்களே உங்கள் முந்தின சீரை பார்க்கிலும் தேவன் உங்களுக்கு நற்சீர் உண்டாக்க வேண்டுமானால் உங்கள் உத்தமத்த விட்டுவிலக்காதிருங்கள்.

3.ஆதி .6:9 தேவனோடு சஞ்சரித்தான்:-

இந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனோடு சஞ்சரிப்பது சாத்தியமா என்றால் ஆச்சரியமாக உள்ளது.ஏனென்றால் வேதம் இல்லை ,சபை இல்லை ,போதகர் இல்லை, சுற்றிலும் உள்ள ஜனங்கள் துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.இந்த நோவாவும் தன் குடும்பத்துடன் தான் இருக்கிறான். ஆனால் தேவனோடு நோவா சஞ்சரிப்பதற்கு எதுவும் தடையாக இல்லை.இதை வாசிக்கிறவர்களே சூழ்நிலையை சாக்கு போக்கு சொல்ல வேண்டாம். எந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனோடு சஞ்சரிக்க முடியும்.அப்படி சஞ்சரத்த படியால் ஜலப்பிரளயத்திற்கு பின்பு நோவா குடும்பத்துடன் தேவன் உடன்படிக்கை செய்தார்.ஆசீர்வதித்தார், பெருகப்பண்ணினார்.முந்தின சீரைப் பார்க்கிலும் நற்சீர் உண்டாகச் செய்தார்.

நிச்சயமாக இந்த கால கட்டத்தில் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். தேவனோடு உங்கள் உறவை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்.