வாக்குத்தத்த செய்தி

01-05-2019

தடைகளை நீக்கும் தேவன்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்!. இதுவரை உங்களை ஆச்சரியமாக     நடத்தின தேவனை துதியுங்கள்.வருகிற நாட்களில் விசேஷமாக இந்த தேவன் உங்கள் வாழ்வில் உள்ள தடைகளை நீக்கிப் போடுகிறவராய்     உங்களுக்கு முன் செல்வார். கலங்க வேண்டாம்,பயப்பட வேண்டாம். அவர் சமூகம் உங்களுக்கு முன்பாக செல்லும்.

1.தேவ வழி நடத்துதலை விட்டு விடாதிருங்கள்:-

உங்கள் வாழ்வில் உள்ள தடைகள் தேவன் நீக்கிப் போட வேண்டுமானால் ஒவ்வொரு நாளும் தேவ நடத்துதல் உங்களுக்கு  தேவை. மூன்று சாஸ்திரிகள் நட்ச்சத்திரத்தைக் பின்பற்றி வந்தனர்.ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் நட்சத்திரத்தை பின்பற்றுவதை விட்டு விட்டு  தங்கள் அறிவை பயன்படுத்தினார்கள்.ராஜா என்றால் அவர் அரண்மனையில் தான் பிறந்தார் என நினைத்தார்கள்.வழி விலகினபடியால் தவறான  இடத்திற்கு சென்று விட்டார்கள். பெரிய பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொண்டார்கள். அனால் மறுபடியும் நட்சத்திரத்தை பின்பற்றிப் போதோ  இயேசுவினிடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். இதை வாசிக்கிறவர்களே தேவ நடத்துதலை விட்டு விடாதிருங்கள்.

2.விசுவாசத்துடன் கால் எடுத்து வையுங்கள் :-

யோர்தான் கரைபுரண்டு ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் தேவன் யோசுவாவிடம் நீங்கள் இந்த யோர்தானை கடந்து போவார்கள் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார். யோசுவா ஜனங்களை உற்சாகப்படுத்தி தைரியப்படுத்தி அழைக்கிறார். ஆசாரியர்கள் உள்ளங்கால் பட்டவுடனே யோர்தான் இரண்டாக பிளந்தது. எளிதாக அக்கரைப்பட்டார்கள். இதை வாசிக்கிறவர்களே விசுவாசத்தில் முன்னேறி செல்லுங்கள். கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என வேதம் கூறுகிறது. வேலைக்காரர்கள் தண்ணீரை எடுத்து பந்திக்கு கொண்டு செல்கிற வழியில் அறுசுவை மிகுந்த திராட்ச்சைரசமாக மாறியது. இதை வாசிக்கிறவர்களே நீங்கள் விசுவாசத்துடன் கால் எடுத்து வையுங்கள், தடைகள் நீங்கும்.

3.தடை நீங்கும் வரை ஜெபியுங்கள் :-

400 நபர்களுடன் ஏசா வருவதை கேள்விப்பட்ட யாக்கோபு அந்த சகோதரன் ஏசாவோடு யுத்தம் பண்ண நினைக்காமல் தனித்து போய் இரவு முழுவதும் ஜெபம் பண்ணினான். தேவன் அற்புதமாக ஏசாவின் இருதயத்தை மாற்றினார். தடை நீங்கியது. தேவ திட்டம் யாக்கோபு வாழ்வில் நிறைவேறியது.