வாக்குத்தத்த செய்தி

02-05-2018

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்!. மறுபடியும் இந்த செய்தி மலர் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் சந்தோஷம் .

 இந்த மாதம் உங்கள் குறைவுகள் நிறைவாகும் .பலவித காரியங்களில் பல குறைவுகளுடன் நீங்கள் காணப்படலாம். நிறைவானவைகளை தேவன் தந்து குறைவுகளை அகற்றுவார்.

 நிறைவானது எவை ?

1. விசுவாசம் :-

விசுவாசம் பெருக பெருக குறைவுகள் மாறும். தேவனே என் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும்  ஏசா ஜெபம் பண்ணினான். ஆபிரகாம் 25 ஆண்டுகளாக குழந்தை இல்லாமல் எதிர்  பார்ப்போடு வாழ்ந்து வந்தான். ஆனால் தேவன் மேல் தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை  இழந்து விடவில்லை. அவன் சரீரம் செத்துப் போனது சாராள் கர்ப்பம் செத்துப் போனது . அனால் ஆபிரகாம் விசுவாசம் உயிரோடு இருந்தது. 25 ஆண்டுகள் கழித்து தேவன் ஈசாக்கை அவனுக்கு சாராள் மூலமாகவே கொடுத்தார். விசுவாசம் குறைவுகள் நிறைவாகும்.

2.தேவ வார்த்தை :-

இந்த உலகில் உள்ள எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் கனத்திற்குரியதும் அழியாத ஜீவனுள்ளது தேவ வார்த்தை. அந்த வசனங்கள் வாசிக்கும் போது அல்லது அந்த வசனங்கள் கேட்க்கும் போது அற்புதம் நடக்கும் குறைவுகள் மாறும். பேதுரு இரவு முழுவதும் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படாமல் வெறுமையாக திரும்பினான். ஆனால் இயேசு அவன் படகில் ஏறி அவனோடு பேசினார். ஆழத்தில் வலையை போடு என இயேசு கூறிய போது பேதுரு உமது வார்த்தையின் படியே போடுகிறேன் என்றான். அற்புதமாக அவன் நிறைவை அனுபவித்தான் . நிறைவான தேவ வார்த்தை குறைவை மாற்றும்.

3.ஆவியானவர் :-

ஆவியானவர் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் கிரியை செய்யும் போது குறைவுகள் நிச்சயமாக மாறும் .சவுல் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இஸ்ரவேலின் முதல் ராஜா .ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனை நிரப்பியதால் சகல ஆசீர்வாதங்களிலும் நிரப்பப்பட்டான் .அவன் குறைவுகள் மாறியது .

ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவை நிச்சயம் கொடுக்க முடியும் ஆமென் .