வாக்குத்தத்த செய்தி

31-12-2018

       "திறந்த வாசல்"

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் புது வருட வாழ்த்துக்கள். மறுபடியும் இந்த செய்தி மலர் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இந்த ஆண்டு தேவன் உங்கள் வாழ்வில் எவரும் பூட்ட முடியாத திறந்த வாசலை தருவார் .தேவன் பிலதெல்பியா சபைக்கு திறந்த வாசலை கொடுத்த காரணம் என்ன?

1.சகோதர சிநேகம் :

பிலதெல்பியா என்றால் சகோதர சிநேகம் என்று அர்த்தம் தேவன் பிலதெல்பியா என்ற சபைக்கு திறந்த வாசலை கொடுத்தார். நீங்கள் யாருடனும் சமாதானமாக இருப்பீர்காளானால் சகோதர சிநேகத்துடன் வாழ்வீர்களானால் இந்த ஆண்டு உங்கள் வாழ்வில் தேவன் திறந்த வாசலை   தருவது உறுதி. உங்களை போல பிறனையும் நேசியுங்கள்.

2.உறுதியான கிருஸ்தவ வாழ்வு :

எத்தனை போராட்டங்கள் வந்தாலும் இந்த பிலதெல்பியா சபை தேவனை மறுதலியாமல் உறுதியாக இருந்தது . உங்கள் வாழ்விலும் கடந்த காலங்களில் வந்த எல்லா கடின சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை விட்டு பின்வாங்காமல் இருந்தபடியால் தேவன் இந்த ஆண்டு ஒரு திறந்த வாசலை உங்களுக்கு தருகிறார். தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு மன உறுதியுடன் வாழ தீர்மானியுங்கள்.

3.வசனத்தை கைக்கொள்தல் :

அநேகருக்கு வசனம் தெரியும் ஆனால் அதை கைக்கொள்ளுவதில்லை. வசனத்தை தெரிந்து வைத்திருப்பது முக்கியமல்ல. நாம் நமக்கு தெரிந்த வசனத்திற்கு சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிகிறோமோ அதை கைக்கொள்ளுகிறோமோ என்பது மிக முக்கியம். பிலதெல்பியா சபை வசனத்தை கைக்கொண்ட சபை எனவே தான் தேவன்  சபைக்கு திறந்த வாசலை கொடுத்தார். வருகிற நாட்களிலும் நீங்கள் வசனத்தை கைக்கொள்கிறவர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு திறந்த வாசல் உறுதி.

4. பொறுமை :-

பிலதெல்பியா சபை மிகவும் பொறுமையான சபை எந்த சூழ்நிலையிலும் தன் பொறுமையை இழக்காதபடி காத்துக் கொண்ட சபை .இவர்கள் பொறுமை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களோ தேவன் அவர்களுக்கு திறந்த வாசலை தருவார். அவசரப்பட்டு பேசுவது அவசரப்பட்டு முடிவு எடுப்பது ஆபத்தானது .நீடிய பொறுமை உள்ளவன் மகா புத்திமான்  வேதம் கூறுகிறது .வருகிற நாட்களிலும் எல்லா காரியங்களிலும் பொறுமையுடன் வாழ தீர்மானியுங்கள் திறந்த வாசல் உறுதி .