வாக்குத்தத்த செய்தி

08-03-2018

"நீங்கள் வெட்கப்பட்டுபோவதில்லை "

கர்த்தருக்குள் மிகவும் பிரியமான உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். இதுவரை நடத்தினவர் இனிமேலும் நடத்துவார். விசேஷமாக நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போக விடமாட்டார்.

நாம் விசுவாசிக்கிற ஆராதிக்கிற தேவன் சர்வ வல்லவர்நிச்சயமாக விடுவிப்பார். அற்புதங்களை செய்வார்நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய காரியங்கள்.

1.விசுவாசிக்கிறவன் வெட்கப்படுவதில்லை . 1பேதுரு .2:6

யார் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாய் வெட்கப்படுவதில்லை .மனிதர்களை நம்பி ,உலகத்தை நம்பி ,உறவினர்களை நம்பிவெட்கப்பட்டுபோயிருக்கலாம், ஆனால் இயேசுவை நம்பினவர்கள் வெட்கப்பட்டதாக சரித்திரம் இல்லை. இயேசு மரித்த பின்பு சீஷர்கள் மிகவும் கலங்கினார்கள்இனி யார் நம்மை நடத்துவார்கள்எல்லாவற்றையும் விட்டு இயேசுவை பின்பற்றினோமே என்றுஆனால் இயேசு அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்.  தான் உயிரோடு இருப்பவராக வெளிப்படுத்தினார். அதற்கு பின்பு அந்த சீஷர்கள் கையினால் பலத்த அற்புதங்கள் நடைபெற்றதுஇதை வாசிக்கிறவர்களே இயேசு ஜீவிக்கிறார்உங்களை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர்நீங்கள் வெட்கப்பட்டுபோவதில்லை மரண பரியந்தம் நடத்துவார்.

2.காத்திருப்பவர்கள் வெட்கப்படுவதில்லை சங்.25:3

கர்த்தருக்கு காத்திருப்பவர்கள் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டுபோவதில்லை . சில நேரங்களில் பலர் கேட்கிற கேள்வி ஏன் உனக்கு இப்படி நடக்கிறது?  உனக்கு இப்படி நடக்கலாமா? உன் தேவன் எங்கே?  இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்பவர்களுக்கு நாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பொறுமையுடன் காத்திருந்தால் நிச்சயம் தேவன் அற்புதம் செய்வார். இயேசு நேசித்த லாசரு மரித்துப் போனான்.எல்லாரும் பல விதமாக பேசியிருப்பார்கள்ஆனால் 4 நாட்க்கள் கழித்து வந்த இயேசு லாசருவை உயிரோடு எழுப்பினார். அவர்கள் வெட்கத்தைமாற்றினார். தாமதமானாலும் காத்திருங்கள் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை .ஏசா .49:2,3

3.பக்தி வைராக்கியமுள்ளவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை தானி .3:16-18

சாத்ராக் ,மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்கள் நேபுகாத்நேச்சார் நிறுத்தின பொற்சிலையை வணங்க மறுத்தனர். மற்ற யூதர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள் ,நீங்கள் ஏன் இப்படி வைராக்கியம் பாராட்ட வேண்டும் சற்று கீழ்ப்படிந்தால் என்ன குறைந்து போய்விடும் என்று,ஆனால் அந்த 3 வாலிபர்களும் கர்த்தருக்காக பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாய் இருந்தபடியால் தேவன் அவர்களை வெட்கப்படுத்தாதபடி காத்துக் கொண்டார்.