வாக்குத்தத்த செய்தி

02-03-2020

அடுத்த நிலைக்கு உயர்வீர்கள்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்! இந்த மதம் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்வில் ஒரு உயர்வை, முன்னேற்றத்தைக் காணப்போகிறீர்கள். தாவீது நாளுக்கு நாள் விருத்தியடைந்தான். அவன் உயர்வை யாரும் தடுக்க முடியவில்லை. தடுக்க நினைத்தவர்கள் அழிந்து போனார்கள்.

தாவீது நாளுக்கு நாள் உயர்வை பெற்றுக் கொள்ள கரணம்:-

1.சங்.71:5- நீரே என் நம்பிக்கை:-

பிரச்சனைகள் வரும் போதும், தேவைகள் வரும் போதும், தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து தேவனை தேடுபவர்கள் தான் அதிகம். அனால் தாவீது தன் சிறு வயது முதல் தேவன் மேல் தன் நம்பிக்கையை வைத்திருந்தான். இதை வாசிக்கிறவர்களே நீங்கள் தேவன் மேலும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறீர்களா? அல்லது தேவன் மேல் மட்டும் நம்பிக்கை வைத்துள்ளீர்களாக? தாவீது தேவன் மேல் வைத்த நம்பிக்கை அவன் மரண பரியந்தம் இருந்தது. உங்கள் நம்பிக்கை எப்படி?

2.சங்.119:57 - நீரே என் பங்கு

தாவீது வாழ்ந்த நாட்களில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு எதிர்கால திட்டத்துடன் வாழ்ந்து வந்திருப்பர். தாவீது உடன் பிறந்தவர்களில் பலர் ராணுவத்தில் பணியாற்றினர். ஆனால் தாவீது தனக்கென்று எந்த ஒன்றையும் அவன் தெரிந்தெடுக்கவில்லை. கர்த்தரையே தன் பங்காக, பாகமாக எதிர்காலமாக தெரிந்து கொண்டான். உங்கள் வாழ்விலும் நீங்கள் அடுத்த நிலைமைக்கு உயர வேண்டுமானால் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆசை விஷயங்களை குழி தோண்டி புதைத்து விட்டு தேவனையே உங்கள் பங்காக, பாகமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

3.சங்.25:5 - நீரே என் இரட்சிப்பு

இந்த இடத்தில் இரட்சிப்பு என்ற வார்த்தைக்கு விடுவிக்கிறவர், பாதுகாப்பவர், தப்புவிக்கிறவர் என அர்த்தம். சிலர் தங்களுக்கு இருக்கிற பணம், பதவி, புகழ் இவைகளை தங்கள் இரட்சிப்பாக வைத்துள்ளனர். தாவீது எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனாக உயர்த்தப்பட்டாலும், தன்னை பாதுகாக்க தேவனால் மட்டுமே முடியும் என விசுவாசித்திருந்தார். எனவே தான் தாவீதுக்கு விரோதமாக எழும்பினவர்கள் அழிந்து போனார்கள். தாவீதோ மென்மேலும் உயர்த்தப்பட்டான். கர்த்தரே