வாக்குத்தத்த செய்தி

31-12-2019

பெருகச் செய்யும் தேவன்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்! கடந்த ஆண்டு முழுவதும் தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆச்சரியமாக நடத்தி வந்துள்ளார். கர்த்தர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக நன்றி உள்ளவர்களாக இருங்கள்.

இந்த ஆண்டு பெருக்கத்தின் ஆண்டு! ஆவிக்குரிய, உலக காரியங்களில் தேவன் உங்களை பெருகச் செய்வார்.

1. நிச்சயமாக :எபி.6:14

ஒருவேளை ஆசீர்வதிப்பார்ஒரு வேளை ஆசீர்வதிக்காமலும் போகலாம் என்று அல்ல. நிச்சயமாக என அந்த வசனம் ஆரம்பிக்கிறதுஇந்த 2020 உறுதியாக, நிச்சயமாக ஒரு பெருக்கத்தை காணப்போகிறீர்கள்.ஒரு வேளை தேவன் மாறிவிடுவாரோ என யோசிக்க வேண்டாம். நிச்சயமாக இந்த ஆண்டு, மாறாத தேவன் உண்மையுள்ள தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்து பெருகப்பண்ணுவார்.

2.ஆசீர்வதித்து :எபி.6:14

ஆதியிலே தேவன் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்து அதை ஆசீர்வதித்தார்.ஆதாம் ஏவாளை சிருஷ்டித்து அவர்களை ஆசீர்வதித்தார்.தேவன் எதை ஆசீர்வதிக்கிறாரோ?தேவன் எவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறாரோ ?அவைகள் நிச்சயமாக பெருகும்.5 அப்பம் 2 மீன்கள் இயேசு கரங்களில் எடுத்து ஆசீர்வதித்தார்.எனவே அது பெருகியதுசுமார் 5 ஆயிரம் புருஷர்கள் சாப்பிட்டு திருப்தியடைந்தார்கள்.மிச்சம் 12 கூடை எடுத்தனர்எலியாவின் நாட்களில் விதவை வீட்டில் இருந்த மாவும் எண்ணையையும் தேவன் ஆசீர்வதித்தார்பஞ்ச காலம் முழுவதும் பற்றாக்குறை இல்லாமல் காக்கப்பட்டனர்இதை வாசிக்கிறவர்களே! தேவன் கரத்தில் உங்களை கொடுங்கள்.அவர் கரத்தில் வருகிற எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும்தேவனுக்கு கொடுங்கள்அப்பொழுது வானத்தின் பலகனிகள் திறந்து தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.

3.பெருகப்பண்ணுவார்: எபி.6:14

சிலருடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பெருக்கமும் இல்லாமல் இருப்பதை காணமுடிகிறது. யாக்கோபின் மந்தை பெருகியது.அவன் மாமன் லாபான் எப்படியாவது யாக்கோபை வஞ்சிக்க வேண்டும் என நினைத்த போது தேவன் அனுமதிக்கவில்லை.யோபு இரண்டத்தனையாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு பெருக்கத்தை கண்டான். சாத்தானால் யோபுவை அழிக்க முடியவில்லைஎருசலேமில் சீஷர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் பெருகியது.பரிசேயரால் சதுசேயரால், பிரதான ஆசாரியர்களால் தடுக்க முடியவில்லை.

உங்கள் பெருக்கத்தை எவராலும் தடுக்க முடியாதுஇந்த ஆண்டு உங்கள் வாழ்வில் எல்லா காரியத்திலும் ஒரு பெருக்கத்தை காணப்போகிறீர்கள். எல்லா சபைகளும் பெருகும்மந்தை பெருகுவது போல மனிதர்களை தேவன் பெருகப்பண்ணுவார்உங்கள் பெருக்கத்தை எவராலும் தடுக்க முடியாது.