புதுக்கவிதை

08-10-2018

நிறைவானபலனை

நித்தமும்ஈந்திடுவார்

நீங்காதஉறவாக

நிலைத்துநின்றிடுவார்

நிலைவரஆவியை

நிச்சயமாய்தந்திடுவார்

நீதியைசெய்துஉன்னை

நிலைநிறுத்துவார்

நேர்த்தியானபாதையில்

நிதானமாகநடத்திடுவார்

நாதியற்றுப்போவதில்லை

நாளுக்குநாள்விருத்தியாவாய்

நாநிலம்போற்ற

நாதன்இயேசுஉயர்த்திடுவார் ..

31-07-2018

பலன்உண்டு - உன் 

பிரயாசங்களுக்கு

பரிதபிக்கவேண்டாம் -பரலோக

பிதாஇருக்கும்போது

 பரிசுத்தம்தந்து -உன்

பிழைகளைஅகற்றிடுவார்

பக்கம்நின்றுபாதுகாத்து -தீய

பிசாசுகளைதுரத்திடுவார்

பரதேசிநீஇல்லை - அவர்

பிள்ளையாகமாற்றிடுவார்

10-07-2018

எதிர்காலம்உனக்குஉண்டு -நீ

ஏங்கதேவையில்லை

நல்லசபைஉனக்குஉண்டு -நீ

நாதியற்றுப்போவதில்லை

பரிசுத்தம்உனக்குஉண்டு -நீ

பாவியாவதில்லை

விசுவாசம்உனக்குஉண்டு -நீ

வாசம்இழந்துபோவதில்லை

கர்த்தர்உனக்குஉண்டு - நீ

கலங்கத்தேவையில்லை

வசனம்உனக்குஉண்டு -நீ

வாடிப்போவதில்லை

முடிவுஉனக்குஉண்டு - நீ

மடிந்துபோவதில்லை

04-06-2018

துன்பத்தின்பாதையில்

    துயரத்தின்வேளையில்

துதித்திடுகர்த்தரை

    தூயமனதுடன்

தளிராகஉன் வாழ்வை

    தழைத்தோங்கசெய்திடுவார்

தாகத்தைதீர்த்திடுவார் - உன்னை

     தாவி வந்துஅணைத்திடுவார்

திட்டங்கள்தந்திடுவார் -அதை

    தீவிரமாக முடித்திடுவார்

துக்கத்தைமாற்றி

    திருப்தியாக்கிநடத்திடுவார்

02-05-2018

கடந்தகாலங்களில் - நீ

நடந்தபாதைகளில்

உடைந்தஉன்வாழ்வை

படர்ந்தகொடியாக்கிடுவார்  இயேசு

இழந்ததைதிரும்பதந்து  - நீ

விழுந்தஇடத்தில்தூக்கிவிட்டு

உலர்ந்தஉன்வாழ்வை

சிறந்ததாக்கிடுவார்இயேசு

04-04-2018

மகாபெரியவர்இயேசு - எல்லா

மகிமைக்கும்பாத்திரர்

மரித்துஉயிர்த்தெழுந்தவர் - உன்

மன்றாட்டைகேட்பவர்

மனதின்காயங்களைஅவர்

மருந்தாக்கிமாற்றிடுவார்

மின்னும்விளக்காக - உன்வாழ்வை

மிளிரச்செய்திடுவார்

மலர்போலஉன்வாழ்வை

மலரச்செய்திடுவார்

மற்றவர்கள்முன்பாகஉன்னை

மதில்போலநிறுத்திடுவார்

மரிக்கும்எரிகோவை

மடமடவென்றுவிழவைப்பார்

மன்னித்துஉன்னை -இந்தமாதம்

மகிமையாகஉயர்த்திடுவார்


28-02-2018 பரலோக  ராஜாவாம்

பாசமுள்ள  தகப்பனாம்

பண்புள்ள  தலைவனாம்

பரிந்து  பேசும்  நேசராம்

பாதுகாக்கும்  வீரனாம்

பரமேறிச்  சென்றவாரம்

பரிசுத்த  ஆவி  தந்தவராம்

பலவீனம்  தீர்ப்பவராம்

பரிகாரியும்  அவராம்

பரிதபிக்கும்  ஆயனாம்

படியளக்கும்  எஜமானாம்

பலியாகமாண்டாராம்

பாவங்களை  தீர்த்தாராம் -உன்

பக்கத்தில்  இருபவராம்

பரத்தில்  உன்னை  சேர்ப்பாராம்
23-02-2018

நன்மைகளின்நாயகனே

               நம்பிக்கையின்தெய்வமே

நசரேயனாகபிறந்தவரே

       நங்கூரமாய்இருப்பவரே

நானிலம்போற்றும்

       நாயகனும்நீரே

நாற்புறம்சூழ நின்று

       நாள்தோறும்காப்பவரே

நிலையானவாழ்வு கொடுத்து

       நிம்மதியும்தந்து - தலை

நிமிரசெய்பவரே - இயேசுவே

       நின்நாமம்வாழ்க....

05-02-2018

அடுத்த நிலைமைக்கு உன்னை 

         அற்புதமாக உயர்த்திடுவார் 

அற்புதங்கள் செய்து - உன்னை 

       அரியணையில் ஏற்றிடுவார் 

அலைச்சல்களை மாற்றி -உன்  

          அங்கலாய்ப்பை நீக்கிடுவார் 

யோசேப்பின் தேவன் -உன் 

       யோசனைகளை நிறைவேற்றுவார.

தாவீதின் தேவன் -உன் 

              தாகத்தைக் தீர்த்திடுவார் 

பேதுருவின் தேவன் -உன் 

             போக்கையே மாற்றிடுவார்.