Today Verse

23-03-2018 இதோ,சதா காலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறேன் வெளி: 1:18
22-03-2018 மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக் கொண்டார் ஏசா: 53:4
21-03-2018 கிறிஸ்துவானவர்.. நமது பாவங்களுக்காக மரித்தார் 1கொரி: 15:3
20-03-2018 இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம்..நம்மைச் சுத்திகரிக்கும் 1யோ: 1:7
19-03-2018 உன் பாவங்களை நினையாமலும் இருப்பேன் ஏசா: 43:25
18-03-2018 நீ எழுந்து,உன் பாவங்களை போகக்கழுவப்படு அப்: 22:16
17-03-2018 பாவிகளை இரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் 1தீமோ: 1:15
16-03-2018 ஓசன்னா, இஸ்ரவேலின் ராஜா ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் யோ: 12:13
15-03-2018 சபைகளிலே நான் கர்த்தரை துதிப்பேன் சங்: 26:12
14-03-2018 பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது ரோ: 6:14
13-03-2018 ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன்...நித்திய ஜீவனைக் அறுப்பான் கலா: 6:8
12-03-2018 கர்த்தரை...எனக்கு முன்பாகவைத்திருக்கிறேன் சங்: 16:8
11-03-2018 கர்த்தரைத் தேடுங்கள்,அப்பொழுது பிழைப்பார்கள் ஆமோ: 5:6
10-03-2018 உன் அலங்காரத்திற்குள்ளே சமாதானமும்,சுகமும் இருப்பதாக சங்: 122:7
09-03-2018 கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் சங்: 34:1
08-03-2018 நீ என் தாசன் நான் உன்னில் மகிமைப்படுவேன் ஏசா: 49:3
07-03-2018 நான்..என் கரத்தின் நிழலினால் உன்னை மறைக்கிறேன் ஏசா: 51:16
06-03-2018 இனி மேலும் நான் ஏந்துவேன்,சுமப்பேன் தப்புவிப்பேன் ஏசா: 46:4
05-03-2018 பிரியமானவனே நீ...சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் 3யோ: 1:2
04-03-2018 நான் இன்ற முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆகாய்: 2:19
03-03-2018 என் நீதியின் தேவனே...எனக்குச் செவிகொடும் சங்: 4:1
02-03-2018 தேவன் நம்மை பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார் 1தேச: 4:7
01-03-2018 நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் எபே: 4:32
28-02-2018 கர்த்தரால புகழப்படுகிறவன் உத்தமன் 2கொரி: 10.18
27-02-2018 நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரான எனக்குப் பரிசுத்த ஜனமாயிருப்பாய் உபா: 26:19
26-02-2018 நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், நீ பலுகி பெருகுவாயாக ஆதி: 35:11
25-02-2018 வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு சங்: 119:165
24-02-2018 உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் மத்: 5:44
23-02-2018 உமது கிருபையினாலே களிகூர்ந்து மகிழ்வேன் சங்: 31:7
22-02-2018 தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்து கொள்ளும் மத்: 6:13
21-02-2018 கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ? ஆதி: 18:14
20-02-2018 கோதுமை மணியானது செத்தேயாகில் மிகுந்த பலனைக் கொடுக்கும் யோ: 12:24
19-02-2018 கர்த்தர்...அரணான கோட்டையுமாய் இருப்பார் யோவா: 3:16
18-02-2018 மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்திலிருக்கும் நீதி: 18:21
17-02-2018 கர்த்தர் நீதிமானை சோதித்தறிகிறார் சங்: 11:5
16-02-2018 கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதையே நாடுவேன் சங்: 27:4
15-02-2018 சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் மத்: 5:5
14-02-2018 சகோதர சிநேகிதத்திலே ஒருவர் மேலொருவர் பட்சமாயிருங்கள் ரோ: 12:10
13-02-2018 நீ...தீமையை நன்மையாலே வெல்லு ரோம: 12:21
12-02-2018 நான் அவர்களோடே சமாதான உடன்படிக்கை செய்வேன் எசே: 37:26
11-02-2018 நீ அறியாததும் எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை அறிவிப்பேன் எரே: 33:3
10-02-2018 தேவன் என் நிந்தையை நீக்கிவிட்டார் ஆதி: 30:23
09-02-2018 வாலிபரே,பிள்ளைகளே கர்த்தரைத் துதியுங்கள் சங்: 148:12
08-02-2018 பயத்துடனே கர்த்தரைச் சேவியுங்கள் சங்: 2:11
07-02-2018 அன்பு சத்தியத்தில் சந்தோசப்படும் 1கொரி: 13:6
06-02-2018 கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம் வாருங்கள் ஓசி: 6:1
05-02-2018 இரட்டிப்பான நன்மையைத் தருவேன் சக: 9:12
04-02-2018 என்னிமித்தம் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதைக் காப்பான் மத்: 10:39
03-02-2018 இதயங்களைக் கிழித்து, கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள் யோவா: 1:14
02-02-2018 பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள் யோவா: 1:14
01-02-2018 நீ பயப்படாதே, உனக்கு வேண்டிய படி யெல்லாம் செய்வேன் ரூத்: 3:11
31-01-2018 என்னிமித்தம் தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதைக் காப்பான் மத்: 10:39
30-01-2018 வாலிபரே, பிள்ளைகளே, கர்த்தரைத் துதியுங்கள் சங்: 148:12
29-01-2018 இரட்டிப்பான நன்மையைத் தருவேன் சக: 9:12
28-01-2018 இயேசு: நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் யோ: 14:6
27-01-2018 இயேசுவை...விசுவாசித்தால் இரட்சிக்கப்படுவாய் ரோ: 10:9
26-01-2018 நான் எங்கேஇருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரன் இருப்பான் யோ: 12:26
25-01-2018 கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார் உபா: 28:14
24-01-2018 என்மகனே,உன்தாயின் போதகத்தைத் தள்ளாதே நீதி: 1:8
23-01-2018 வீணையோடும் சுரமண்டலத்தோடும் அவரைத் துதியுங்கள் சங்: 150:3
22-01-2018 அவர் எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் 1சாமு: 2:8
21-01-2018 கிருபையினாலே இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், இது தேவனுடைய ஈவு எபே: 2:8
20-01-2018 நீ பலங்கொண்டு திடமானதாயிரு. நான் உன்னோடிருப்பேன் உபா: 31:23
19-01-2018 உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக 2கொரி: 1:2
18-01-2018 கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் யாத்: 14:14
17-01-2018 நீங்கலும் பூரண சற்குணராயிருக்கக்கடவர்கள் மத்: 5:48
16-01-2018 உன்னதமானவரே உமது நாமத்தைக் கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் சங்: 9:8
15-01-2018 பொல்லாப்பு உனக்குநேரிடாது,வாதைஉன்கூடாரத்தை அணுகாது சங்: 91:10
14-01-2018 வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் எபே: 5:8
13-01-2018 எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாய் இருங்கள் ரோ: 12:18
12-01-2018 நான் உன்னை விட்டுவிலகுவதுமில்லை,உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை யோசு: 1:5
11-01-2018 விசுவாசமார்கத்தார்...ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் கலா: 3:9
10-01-2018 கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கிக்காப்பார் சங்: 121.7
09-01-2018 அல்லெலூயா,கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள் சங்: 149:1
08-01-2018 உபத்திரவத்திலே பொறுமையாய் இருங்கள் ரோ: 12:12
07-01-2018 ஆவியானவரும் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ரோம: 8:26
06-01-2018 ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள் லெவி: 19:11
05-01-2018 ஆவியின் சிந்தையோஜீவனும் சமாதானமுமாம் ரோ: 8:6
04-01-2018 நான் தேவன்...உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் ஆதி: 46:35
03-01-2018 இதோ, நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் வெளி: 21:54
02-01-2018 என் பெலனாகிய கர்த்தாவே உம்மில் அன்பு கூருவேன் சங்: 18:13
01-01-2018 சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் உபா: 28:12