Today Verse

31-12-2018 உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆகக்கடவது மத்: 9:29
30-12-2018 கர்த்தாவே என் முழு இருதயத்தோடும் உம்மைத் துதிப்பேன் சங்: 9:1
29-12-2018 நாம் எல்லாரும் கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றோம் யோ: 1:16
28-12-2018 அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி..நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் யோ: 1:14
27-12-2018 கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு பிறந்திருக்கிறார் லூக்: 2:11
26-12-2018 இதோ, நான் ஒரு அதிசயத்தை செய்வேன் ஏசா: 29:14
25-12-2018 ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபிலிருந்து உதிக்கும் எண்: 24:17
24-12-2018 அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம் உபா: 33:27
23-12-2018 உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்கக் கடவீர்கள் யாத்: 23:25
22-12-2018 உங்கள் நடுவில் என் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிப்பேன் லேவி: 26:11
21-12-2018 உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் மல்: 4:2
20-12-2018 உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாகமாறும் யோ: 16:20
19-12-2018 பரலோகராஜ்யத்தின் திறவு கோல்களை உனக்குத் தருவேன் மத்: 16:19
18-12-2018 உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுவேன் சங்: 32:8
17-12-2018 கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து காக்கக்கடவர் எண்: 6:24
16-12-2018 கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களே அவரைது தியுங்கள் சங்: 22:23
15-12-2018 நானும் என் வீட்டாருமோ.. கர்த்தரையே சேவிப்போம் யோசு: 24:15
14-12-2018 இவர் நம்மை இரட்சிப்பார்;இவரே கர்த்தர் ஏசா: 25:9
13-12-2018 நீ வலது புறத்திலும்இடது புறத்திலும் இடங்கொண்டு பெருகுவாய் ஏசா: 25:9
12-12-2018 உங்கள் முன் ஒருவரும் எதிர்த்துநிற்பதில்லை உபா: 11:25
11-12-2018 உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினாலே மறு ரூபமாக்குங்கள் ரோ: 12:2
10-12-2018 கர்த்தாவே, நீர் என்கேடகமும்,என் மகிமையுமாயிருக்கிறீர் சங்: 3:3
09-12-2018 நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் சங்: 23:6
08-12-2018 இதோ,திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாகவைத்திருக்கிறேன் வெளி: 3:8
07-12-2018 நான் சொன்ன உபதேசத்தினாலே சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள் யோ: 15:3
06-12-2018 நீதியின் பாதையில் ஜீவன் உண்டு;அதில் மரணம் இல்லை நீதி: 12:28
05-12-2018 நான் உன்மேல் அன்பாயிருக்கிறதை அறியும்படி செய்வேன் வெளி: 3:9
04-12-2018 தேவனுடைய நாள் வரும்படிக்கு ஆவலுடனே காத்திருங்கள் 2பேது: 3:12
03-12-2018 உன்னை அதிசயங்களைக் காணப்பண்ணுவேன் மீகா: 7:15
02-12-2018 கர்த்தருடைய புஸ்தகத்திலே தேடி வாசியுங்கள் ஏசா: 34:16
01-12-2018 கர்த்தர்தாமேஉனக்குமுன்பாகக்கடந்துபோவார் உபா: 31:3
30-11-2018 நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் மத்: 5:14
29-11-2018 விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் எபி: 10:38
28-11-2018 நான் உன்னோடேகூட இருப்பேன் ஆதி: 31:3
27-11-2018 ஒருவன்..ஊழியஞ் செய்தால் பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார் யோ: 12:26
26-11-2018 ஒருவனை அவன் தாய்தேற்றுவது போல்நான் உங்களைத் தேற்றுவேன் ஏசா: 66:13
25-11-2018 என் இருதயம் களிகூருகிறது;என் பாட்டினால் அவரைத் துதிப்பேன் சங்: 28:7
24-11-2018 நீ கர்த்தருடைய கையில் அலங்காரமானகீரிடமும். ராஜமுடியுமாயிருப்பாய் ஏசா: 58:11
23-11-2018 கர்த்தர் நித்தமும்..உன் ஆத்துமாவைத் திருப்தியாக்குவார் ஏசா: 58:11
22-11-2018 நீதி ஜனத்தை உயர்த்தும், பாவமோ.. இகழ்ச்சி நீதி: 14:34
21-11-2018 உன் தேவனைச் சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு ஆமோ: 4:12
20-11-2018 நீ என் தாசன்,நான் உன்னைத் தெரிந்து கொண்டேன் ஏசா: 41:9
19-11-2018 கர்த்தர் எனக்கு சகாயர், நான் பயப்படேன் எபி: 13:6
18-11-2018 கர்த்தாவே உம்முடைய வல்லமையை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் சங்: 21:13
17-11-2018 நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தைப் போலவும்..வற்றாத நீருற்றை போலவும் இருப்பாய் ஏசா: 58:11
16-11-2018 வேதமே வெளிச்சம், போதக சிட்சையே ஜீவவழி நீதி: 6:23
15-11-2018 என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன் எசே: 37:14
14-11-2018 கர்த்தாவே, உமது கிருபை எங்கள் மேல் இருப்பதாக சங்: 33:22
13-11-2018 எல்லாக் காவலோடும் உன் இருதயத்தைக் காத்துக்கொள் நீதி: 4:23
12-11-2018 தேவனால் பிறந்தவன் தன்னைக் காக்கிறான் 1யோ: 5:18
11-11-2018 கர்த்தரை துதியுங்கள்,தொழுது கொள்ளுங்கள் ஏசா: 12:4
10-11-2018 சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள்; சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் யோ: 8:32
09-11-2018 உன் விசுவாசம் பெரிது;நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆகக்கடவது மத்: 15:28
08-11-2018 அவன் கூப்பிடுகிறதற்கு முன்னே நான் மறுஉத்தரவு கொடுப்பேன் ஏசா: 65:24
07-11-2018 இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் மத்: 5:8
06-11-2018 உன் நம்பிக்கை வீண்போகாது நீதி: 23:18
05-11-2018 கர்த்தர் அவனுக்கு மறுமொழிச் அருளிச் செய்தார் 1சாமு: 7:9
04-11-2018 பரிசுத்த அலங்காரத்திடனே கர்த்தரை தொழுதுக் கொள்ளுங்கள் சங்: 29:2
03-11-2018 நான் உன்னோடடே கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆதி: 26:3
02-11-2018 இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் மத்: 5:7
01-11-2018 உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் ரோ: 12:14
31-10-2018 தேவரீருடைய ஆசீர்வாதம் உம்முடைய ஜனத்தின் மேல் இருப்பதாக சங்: 3:8
30-10-2018 என் நாமத்தினாலே எதைக் கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் யோ: 14:14
29-10-2018 நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் பரிசுத்தர் லேவி: 11:44
28-10-2018 உம்முடைய சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தம் உண்டு சங்: 16:11
27-10-2018 கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார் சங்: 23:1
26-10-2018 குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் 1யோ: 5:12
25-10-2018 கரத்தாரை நம்பியிருக்கிரவனையோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும் சங்: 32:10
24-10-2018 நீ தண்ணீர்களைக கடக்கும் போது நான்உன்னோடு இருப்பேன் ஏசா: 43:2
23-10-2018 தேவரீர்.. நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது யோபு: 42:2
22-10-2018 தேவனே, உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்குமுள்ளது எபி: 1:8
21-10-2018 இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் வாசமாயிருக்கிற தேவரீர் பரிசுத்தர் சங்: 22:3
20-10-2018 உத்தமனுடைய நீதி அவன் வழியைச் செம்மைப்படுத்தும் நீதி: 11:5
19-10-2018 ஐசுவரியத்தையும் கனத்தையும் உனக்குத் தருவேன் 2நாளா: 1:12
18-10-2018 கர்த்தர் நமக்குப் பெரியக் காரியங்களைச் செய்தார் சங்: 126:3
17-10-2018 உங்களுக்கு இரக்கமும் சந்தோஷமும் பெருகக்கடவது யூதா: 1:2
16-10-2018 கர்த்தாவே உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்; நீரே என் தேவன் சங்: 31:14
15-10-2018 என் நியாயங்களைக்கைக் கொண்டு. .நடக்கக்கடவர்கள் லேவி: 25:18
14-10-2018 தேவரீர்.. பாலகர் வாயினால் பெலன் உண்டு பண்ணீனார் சங்: 8:2
13-10-2018 உன்னைப் பெயர் சொல்லி அழைத்து அறிந்திருக்கிறேன் யாத்: 33:14
12-10-2018 கிருபையும் உண்மையும் உன்னோடு இருப்பதாக 2சாமு: 15:20
11-10-2018 சீக்கிரமாய் வருகிறேன் உன் கிரிடத்தை பற்றிக் கொண்டிரு வெளி: 3:11
10-10-2018 தேவனாகிய கர்த்தரை உயர்த்தி பணியுங்கள் சங்: 99:5
09-10-2018 நீதியின் மேல் பசிதாக முள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் மத்: 5:6
08-10-2018 உன்னைப் புதிதும் கூர்மையுமான பற்களுள்ள யந்திரமாக்குவேன் ஏசா: 41:15
07-10-2018 கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் சங்: 34:8
06-10-2018 இஸ்ரவேலே நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை ஏசா: 44:21
05-10-2018 பரலோகத்தில் பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள் மத்: 6:20
04-10-2018 இதிலும் பெரிதானவைகளைக் காண்பாய் யோ: 1:50
03-10-2018 நான் உன்னைப் பெயர் சொல்லி அழைத்து..என் நாமம் தரித்தேன் ஏசா: 45:4
02-10-2018 நான்.. அவன் வாசஸ்தலங்களுக்கு இரக்கஞ்செய்வேன் எரே: 30:18
01-10-2018 நீ விசுவாசித்தபடியே உனக்கு ஆகக்கடவது மத்: 8:13
30-09-2018 நீங்கள் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருங்கள் ஏசா: 44:8
29-09-2018 நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்துபோகாமல் இருப்போமாக கலா: 6:9
28-09-2018 நான் உனக்குச் சகாயம் பண்ணுவேன் ஏசா: 41:10
27-09-2018 தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் மத்: 7:7
26-09-2018 நானோ கர்த்தர் என்பதை அறிந்து கொள்வாய் யாத்: 7:18
25-09-2018 உன் செய்கைகளைக் கர்த்தருக்கு ஒப்புவி;உன் யோசனைகள் உறுதிப்படும் நீதி: 16:3
24-09-2018 தேவனுடைய கிருபை..வரமோ..நித்திய ஜீவன் ரோ: 6:23
23-09-2018 கர்த்தருடைய ஆலயத்திருக்குப்போவோம் வாருங்கள் சங்: 122:1
22-09-2018 அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ,அதன்படி செய்யுங்கள் யோ: 2:5
21-09-2018 அவரில் நிலைத்திருக்கிறவன் பாவஞ்செய்கிறதில்லை 1யோ: 3:6
20-09-2018 இதோ, நான் வந்து உன் நாடுவில் வாசம் பாண்ணுவேன் சக: 2:10
19-09-2018 தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் மத்: 6:33
18-09-2018 வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன் யாத்: 23:25
17-09-2018 நீ தேவாலயத்துக்குப் போகும் போது உன் நடையைக் காத்துக்கொள் பிர: 5:1
16-09-2018 சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் மத்: 28:20
15-09-2018 நான் சந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் மத்: 11:29
14-09-2018 கர்த்தர் உனக்குக் கொடுக்கும் தேசத்திலே உன்னைத் ஆசீர்வதிப்பார் உபா: 28:8
13-09-2018 உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார் யாத்: 23:25
12-09-2018 என் மகனே,நீ கர்த்தருக்கும் ராஜாவுக்கும் பயந்துநட நீதி: 24:25
11-09-2018 உங்கள் இரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் பிலி: 2:12
10-09-2018 நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த ஜனம் உபா: 7:6
09-09-2018 கர்த்தாவே ,நான் உம்மைத் துதிப்பேன் ஏசா: 12:1
08-09-2018 என் ஜனங்களுக்கும்,உன் ஜனங்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாகும் படி செய்வேன் யாத்: 8:23
07-09-2018 பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் ஏசா: 43:5
06-09-2018 எழும்பிப்பிரகாசி; கர்ததருடைய மகிமை உன் மேல் உதித்தது ஏசா: 60:1
05-09-2018 உம்முடைய கிருபை என் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது சங்: 26:3
04-09-2018 நான் உன்னைத் மேன்மைப்படுத்துவேன் யோசு: 3:7
03-09-2018 நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இரங்குவேன் ஏசா: 54:8
02-09-2018 நான் ,கர்த்தரைத் துதித்து கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் சங்: 7:17
01-09-2018 நான் உனக்குச் சொன்னதை செய்யுமளவும்.. கைவிடுவதில்லை ஆதி: 28:15
31-08-2018 நீ கையிட்டுச் செய்யும் எல்லாக் காரியங்களிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் உபா: 15:10
30-08-2018 ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களை உனக்குக் கொடுப்பேன் ஏசா: 45:4
29-8-2018 என் வாயின் வார்த்தைகளை மறவாமலும் விட்டு விலகாமலும் இரு நீதி: 4:5
28-08-2018 பூமியின் எல்லைகளை உமக்குச் சொந்தமாகக் கொடுப்பேன் சங்: 2:8
27-08-2018 உன் சத்துரு பசியாயிருந்தால், அவனுக்கு போஜனங் கோடு ரோ: 12:20
26-08-2018 திடன் கொள்ளுங்கள்..நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன் ஆகா: 2:4
25-08-2018 நீ உன் வாலிபப்பிராயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரைநினை பிர: 12:1
24-08-2018 கர்த்தருக்கு மகிமையையும் வல்லமையையும் செலுத்துங்கள் சங்: 29:1
23-08-2018 உங்கள் எல்லைகளை விஸ்தாரமாகுவேன் யாத்: 34:24
22-08-2018 கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம் நீதி: 18:10
21-08-2018 கர்த்தர் நீதியுள்ளவர் நீதியின் மேல் பிரியப்படுவார் சங்: 11:7
20-08-2018 நீ வேண்டிக் கொண்டதின் படியெல்லாம் அவர் செய்வார் உபா: 18:16
19-08-2018 நீயோ எல்லாவற்றிலும் மனத் தெளிவுள்ளவனாயிரு 2தீமோ: 4:5
18-08-2018 பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை உங்களுக்குக் கொடுப்பேன் லேவி: 20:24
17-08-2018 தேசத்தில் சமாதானம் கட்டளையிடுவேன் லேவி: 26:6
16-08-2018 கர்த்தருடைய மகிமை உன்னைப் பின்னாலே காக்கும் ஏசா: 58:8
15-08-2018 உன்னை இரட்சிக்கும் படிக்குநான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் எரே: 1:19
14-08-2018 நீங்களோ...அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயுமிருக்கிறீர்கள் 1பேது: 2:9
13-08-2018 கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைத் தரித்துக் கொள்ளுங்கள் ரோ: 13:14
12-08-2018 நானே உங்கள் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் ஏசா: 43:15
11-08-2018 சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் மத்: 5:9
10-08-2018 கர்த்தாவே உம்மைத் துதித்து...சங்கீதம் பாடுவேன் 2சாமு: 22:50
09-08-2018 உன் பொருளாலும்...கர்த்தரைக் கனம்பண்ணு நீதி: 3:9
08-08-2018 கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் நீதி: 1:7
07-08-2018 உன்னில் நீ அன்பு கூருவது போல் பிறனிலும் அன்புகூரு லேவி: 19:18
06-08-2018 பயப்படாதே, தேவன் உனக்குத் தயவுபண்ணினார் அப்: 27:24
05-08-2018 உங்களை துன்ப்படுத்துகிறவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள் மத்: 5:44
04-08-2018 எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்றுதாரும் மத்: 6:11
03-08-2018 உன்னை நித்திய மாட்சிமையாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் வைப்பேன் ஏசா: 60:15
02-08-2018 கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுங்கள் சங்: 149:1
01-08-2018 உன் தேவனுக்குப் பயந்திருப்பாயாக ஏசா: 41:10
31-07-2018 என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன் ஏசா: 41:10
30-07-2018 என்னைக் காண்பவரை நானும் இவ்விடத்தில் கண்டேன் ஆதி: 16:13
29-07-2018 நானோ, நீதியில் உம்முடைய முகத்தைத் தரிசிப்பேன் சங்: 17:15
28-07-2018 நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள் மத்: 5:13
27-07-2018 அனலாயிருங்கள், கர்த்தருக்கு ஊழியஞ்செய்யுங்கள் ரோ: 12:11
26-07-2018 கர்த்தருக்கென்றே நல்மனதோடே ஊழியஞ் செய்யுங்கள் எபே: 6:8
25-07-2018 நீதியினிமித்தம் துன்பப்பட்டுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் மத்: 5:10
24-07-2018 கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? யாத்: 15:11
23-07-2018 உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும்.. காக்கப்படுவதாக 1தெச: 5:23
22-07-2018 நான் உயிரோடிருக்கு மட்டும் கர்த்தரைத் துதிப்பேன் சங்: 146:2
21-07-2018 சின்னவன் ஆயிரமும், சிறியவன் பலத்த ஜாதியுமாவான் ஏசா: 60:22
20-07-2018 உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் மத்: 5:44
19-07-2018 நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் வந்தேன் யோ: 10:10
18-07-2018 நீதிமான் ஏழுதரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான் நீதி: 24:16
17-07-2018 நீ கூப்பிடுவாய், கர்த்தர் மறு உத்தரவு கொடுப்பார் ஏசா: 58:9
16-07-2018 நீதிமானுடைய உதடுகள் அநேகரைப் போஷிக்கும் நீதி: 10:21
15-07-2018 கர்த்தாவே, உம்மை உயர்த்தி.. துதிப்பேன் ஏசா: 25:1
14-07-2018 முடிவு பரியந்தம் நிலைத்திருப்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான் மத்: 10:22
13-07-2018 கர்த்தர உங்கள் நடுவிலே அற்ப்புதங்களைச் செய்வார் யோசு: 3:5
12-07-2018 கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குச் சமாதனம் அருளி ஆசீர்வதிப்பார் சங்: 29:11
11-07-2018 கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் 1சாமு: 3:9
10-07-2018 கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி திருப்தியாக்குவார் ஏசா: 58:11
09-07-2018 கர்த்தரை என்றென்றைக்கும் நம்புங்கள் ஏசா: 58:11
08-07-2018 கிருபையானது.. ஸ்தோத்திரத்தினாலே பெருகும் 2கொரி: 4:15
07-07-2018 செம்மையானவர்களின் வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் சங்: 112:2
06-07-2018 நான் உங்களைக் கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன் செப்: 3:20
05-07-2018 நிச்சயமாய்க ர்த்தர்உம்மோடேகூடஇருக்கிறார் ஆதி: 26:28
04-07-2018 உம்மைத் தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை சங்: 9:10
03-07-2018 கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் சங்: 128:5
02-07-2018 ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் மத்: 5:3
01-07-2018 நான்.. அவர்களோடே நித்திய உடன்படிக்கைபண்ணுவேன் ஏசா: 61:8
30-06-2018 தேவன் எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் சங்: 59:17
29-06-2018 விவேகத்துடன் காரியத்தை நடப்பிக்கிறவன் நன்மை பெறுவான் நீதி: 16:20
28-06-2018 தேவனுடைய கிருபைவரங்களும்..அழைப்பும் மாறாதவைகளே ரோ: 11:29
27-06-2018 நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் மத்: 16:19
26-06-2018 கர்த்தர் மேல் உன் பரத்தை வைத்துவிடு சங்: 55:22
25-06-2018 பூமியெங்கும்.. செய்யப்படாத அதிசயங்களை செய்வேன் யாத்: 34:10
24-06-2018 பயப்படாதே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களைச் செய்வார் யோவா: 2:21
23-06-2018 நான் வந்து அவனை சொஸ்தமாக்குவேன் மத்: 8:7
22-06-2018 தேவரீர் என்னோடே கூட இருக்கிறீர் சங்: 23:4
21-06-2018 கர்த்தர் உங்களுக்குச் சொல்லியபடியே ஆசீர்வதிப்பாராக உபா: 1:11
20-06-2018 உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்பு ஓசி: 14:1
19-06-2018 தீமையைத் வெறுத்து நன்மையைப் பற்றிக் கொண்டிருங்கள் ரோ: 12:9
18-06-2018 கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்கள் அவரைத் துதிப்பார்கள் சங்: 22:26
17-06-2018 எனக்குப் பயப்படும் பயத்தை உனக்கு முன் செல்லும்படி செய்வேன் யாத்: 23:27
16-06-2018 தீங்கு செய்யும்படி ஒருவனும் உன்மேல் கைப்போடுவதில்லை அப்: 18:10
15-06-2018 நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் எபி: 6:14
14-06-2018 கர்த்தர்.. இரக்கமும், நீடியசாந்தமும்.. கிருபையுமுள்ளவர் சங்: 103.8
13-06-2018 மனந் திரும்புங்கள் பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது மத்: 4:17
12-06-2018 கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதனம் அருளி..ஆசீர்வதிப்பார் சங்: 29:11
11-06-2018 நீதிமான் எழுதரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான் நீதி: 24:16
10-06-2018 நீ கூப்பிடுவாய் கர்த்தர் மறு உத்தரவு கொடுப்பார் ஏசா: 58:9
09-06-2018 நீதிமானுடைய உதடுகள் அநேகரைப் போஷிக்கும் நீதி: 10:21
08-06-2018 கிருபையானது... ஸ்தோத்திரத்தினாலே பெருகும் 2கொரி: 4:15
07-06-2018 செம்மையானவர்களின் வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் சங்: 112:2
06-06-2018 நான் உங்களைக் கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாக வைப்பேன் செப்: 3:20
05-06-2018 நிச்சயமாய் கர்த்தர் உம்மோடே கூட இருக்கிறார் ஆதி: 26:28
04-06-2018 உம்மைத் தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுவதில்லை சங்: 9:10
03-06-2018 கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் சங்: 128:5
02-06-2018 ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் மத்: 5:3
01-06-2018 நான் அவர்களோடே நித்திய உடன்படிக்கை பண்ணுவேன் ஏசா: 61:8
31-05-2018 தேவன் எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் சங்: 59:17
30-05-2018 விவேகத்துடன் காரியத்தை நடப்பிக்கிறவன் நன்மை பெறுவான் நீதி: 16:20
29-05-2018 தேவனுடைய கிருபைவரங்களும்...அழைப்பும் மாறாதவைகளே ரோம: 11:29
28-05-2018 நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் மத்: 16:19
27-05-2018 கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு சங்: 55:22
26-05-2018 பூமியெங்கும்.. செய்யப்படாத அதிசயங்களை செய்வேன் யாத்: 34:10
25-05-2018 பயப்படாதே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களைச் செய்வார் யோவா: 2:21
24-05-2018 நான் வந்து அவனை சொஸ்தமாக்குவேன் மத்: 8:7
23-05-2018 தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் சங்: 23:4
22-05-2018 கர்த்தர் உங்களுக்கு ச்சொல்லிய படியே..ஆசீர்வதிப்பாராக உபா: 1:11
21-05-2018 உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்பு ஓசி: 14:1
20-05-2018 தீமையை வெறுத்து நன்மையைப் பற்றி கொண்டிருங்கள் ரோ: 12:9
19-05-2018 கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்கள் அவரைத் துதிப்பார்கள் சங்: 22:26
18-05-2018 எனக்குப் பயப்படும் படி உனக்கு முன் செல்லும் படி செய்வேன் யாத்: 23:27
17-05-2018 தீங்கு செய்யும்படி ஒருவனும் உன் மேல் கைபோடுவதில்லை அப்: 18:10
16-05-2018 நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் எபி: 6:14
15-05-2018 கர்த்தர்.. இரக்கமும், நீடியசாந்தமும்.. கிருபையுமுள்ளவர் சங்: 103:8
14-05-2018 மனந்திரும்புங்கள் பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது மத்: 4:17
13-05-2018 கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுகையில் அவர் கேட்பார் சங்: 4:3
12-05-2018 ஜீவனைப் பார்க்கிலும் உமது கிருபை நல்லது சங்: 63:3
11-05-2018 உன் ஆயுசு நாட்களைப் பூரணப்படுத்துவேன் யாத்: 23:26
10-05-2018 கர்த்தரை தெய்வமாகக் கொண்டிருக்கிற ஜனம்பாக்கியமுள்ளது சங்: 144:15
09-05-2018 கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் மத்: 7:7
08-05-2018 கர்த்தர் உனக்கு பரிபூரணமுன்டாகச் செய்வார் உபா: 30:9
07-05-2018 என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் என் சீஷராயிருப்பீர்கள் யோ: 8:31
06-05-2018 உம்முடைய காருண்யம் என்னைப் பெரியவனாக்கும் சங்: 18:35
05-05-2018 கர்த்தருடைய நாமத்தைக் கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் சங்: 7:17
04-05-2018 புகழ்ச்சியிலும், கீர்த்தியிலும் உன்னைச் சிறந்திருக்கும்படி செய்வேன் உபா: 26:19
03-05-2018 தட்டுங்கள்; உங்களுக்குத் திறக்கப்படும் மத்: 7:7
02-05-2018 நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிறஜெயம் 1யோ: 5:4
01-05-2018 நான் உனக்குப் போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியைக் காட்டுவேன் சங்: 32:8
30-04-2018 நான் உனக்கு கேடகமும். மகா பெரிய பலனுமாயருக்கிறேன் ஆதி: 15:1
29-04-2018 என் நாமத்தினாலே எதைக் கேட்பீர்களோ அதைச் செய்வேன் யோ: 14:13
28-04-2018 கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்துக் கொள்ளப்படும் ஆதி: 22:14
27-04-2018 பூமியின் குடிகளே கர்த்தரைப்பாடுங்கள் சங்: 96:1
26-04-2018 தேவன் தாமே..கண்ணிர்யாவையும் துடைப்பார் வெளி: 7:17
25-04-2018 துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் மத்: 5:4
24-04-2018 கர்த்தர் நல்லவரும் உத்தமருமாயிருக்கிறார் சங்: 25:8
23-04-2018 நீதிமானுடைய வீட்டில் அதிக பொக்கிஷம் உண்டு நீதி: 15:6
22-04-2018 இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை உங்களுடனே கூட இருப்பதாக 1கொரி: 16:23
21-04-2018 நீதிமானுடைய சிரசின் மேல்..ஆசீர்வாதங்கள் தங்கும் நீதி: 10:6
20-04-2018 கர்த்தரைத் துதியுங்கள்;அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது சங்: 136:1
19-04-2018 இதோ, நான் புதிய காரியத்தைக் செய்கிறேன் ஏசா: 43:19
18-04-2018 எண்ணிமுடியா அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார் யோபு: 5:9
17-04-2018 நீ விசுவாசத்தால் தேவனுடைய மகிமையைக் காண்பாய் யோ: 11:40
16-04-2018 உங்கள் சுதந்திர பாகமாக தேசத்தை உனக்குத் தருவேன் 1நாளா: 16:18
15-04-2018 அவர்களுக்குப் புகழ்ச்சியும்,கீர்த்தியும் உண்டாகச் செய்வேன் செப்: 3:19
14-04-2018 என் சமுகம் உனக்கு முன்பாகச் செல்லும் யாத்: 33:14
13-04-2018 கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிற்று யாத்: 40:34
12-04-2018 இதோ, நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் வெளி: 21:5
11-04-2018 உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம்பண்ணுவாயாக மத்: 15:4
10-04-2018 நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளத் தக்கதாக ஓடுங்கள் 1கொரி: 9:24
09-04-2018 கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் பிலி: 4:4
08-04-2018 என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமல் இருக்கும் ஏசா: 54:10
07-04-2018 அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் கண்டடைவார்கள் நீதி: 8:17
06-04-2018 நீதிமான்களே, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து களிகூருங்கள் சங்: 32:11
05-04-2018 எல்லாக் காவலோடும் உன் இருதயத்தைக் காத்துக்கொள் நீதி: 4:23
04-04-2018 நீங்கள் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிரன்கள் யோ: 13:34
03-04-2018 கர்த்தர் நன்மையானதை தருவார் சங்: 85:12
02-04-2018 நான் சமாதானத்தை நதியை போல பாயும்படி செய்கிறேன் ஏசா: 66:12
01-04-2018 என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் யோ: 15:4
31-03-2018 நீதிமான் தன் உத்தமத்திலே நடக்கிறான் நீதி: 20:7
30-03-2018 நானே நீதியில் உம்முடைய தரிசிப்பேன் சங்: 17:15
29-03-2018 கர்த்தர்... சமாதானம் அருளி,ஆசீர்வதிப்பார் சங்: 29:11
28-03-2018 உன் சந்ததிக்க இந்தத் தேசத்தை கொடுப்பேன் ஆதி: 12:7
27-03-2018 ஆண்டவாரே, நான் என்ன செய்யசித்தமாயிருக்கிறீர் அப்: 9:6
26-03-2018 என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் யோ: 14:27
25-03-2018 கர்த்தராகிய யோகொவா என் பெலனும்,இரட்சிப்புமானவர் ஏசா: 12:2
24-03-2018 பாவிகளையே மனந்திரும்புகிறதற்கு அழைக்கவந்தேன் மத்: 9:13
23-03-2018 இதோ,சதா காலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறேன் வெளி: 1:18
22-03-2018 மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக் கொண்டார் ஏசா: 53:4
21-03-2018 கிறிஸ்துவானவர்.. நமது பாவங்களுக்காக மரித்தார் 1கொரி: 15:3
20-03-2018 இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம்..நம்மைச் சுத்திகரிக்கும் 1யோ: 1:7
19-03-2018 உன் பாவங்களை நினையாமலும் இருப்பேன் ஏசா: 43:25
18-03-2018 நீ எழுந்து,உன் பாவங்களை போகக்கழுவப்படு அப்: 22:16
17-03-2018 பாவிகளை இரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் 1தீமோ: 1:15
16-03-2018 ஓசன்னா, இஸ்ரவேலின் ராஜா ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் யோ: 12:13
15-03-2018 சபைகளிலே நான் கர்த்தரை துதிப்பேன் சங்: 26:12
14-03-2018 பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது ரோ: 6:14
13-03-2018 ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன்...நித்திய ஜீவனைக் அறுப்பான் கலா: 6:8
12-03-2018 கர்த்தரை...எனக்கு முன்பாகவைத்திருக்கிறேன் சங்: 16:8
11-03-2018 கர்த்தரைத் தேடுங்கள்,அப்பொழுது பிழைப்பார்கள் ஆமோ: 5:6
10-03-2018 உன் அலங்காரத்திற்குள்ளே சமாதானமும்,சுகமும் இருப்பதாக சங்: 122:7
09-03-2018 கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் சங்: 34:1
08-03-2018 நீ என் தாசன் நான் உன்னில் மகிமைப்படுவேன் ஏசா: 49:3
07-03-2018 நான்..என் கரத்தின் நிழலினால் உன்னை மறைக்கிறேன் ஏசா: 51:16
06-03-2018 இனி மேலும் நான் ஏந்துவேன்,சுமப்பேன் தப்புவிப்பேன் ஏசா: 46:4
05-03-2018 பிரியமானவனே நீ...சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் 3யோ: 1:2
04-03-2018 நான் இன்ற முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆகாய்: 2:19
03-03-2018 என் நீதியின் தேவனே...எனக்குச் செவிகொடும் சங்: 4:1
02-03-2018 தேவன் நம்மை பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார் 1தேச: 4:7
01-03-2018 நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் எபே: 4:32
28-02-2018 கர்த்தரால புகழப்படுகிறவன் உத்தமன் 2கொரி: 10.18
27-02-2018 நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரான எனக்குப் பரிசுத்த ஜனமாயிருப்பாய் உபா: 26:19
26-02-2018 நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், நீ பலுகி பெருகுவாயாக ஆதி: 35:11
25-02-2018 வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு சங்: 119:165
24-02-2018 உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் மத்: 5:44
23-02-2018 உமது கிருபையினாலே களிகூர்ந்து மகிழ்வேன் சங்: 31:7
22-02-2018 தீமையினின்று எங்களை இரட்சித்து கொள்ளும் மத்: 6:13
21-02-2018 கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ? ஆதி: 18:14
20-02-2018 கோதுமை மணியானது செத்தேயாகில் மிகுந்த பலனைக் கொடுக்கும் யோ: 12:24
19-02-2018 கர்த்தர்...அரணான கோட்டையுமாய் இருப்பார் யோவா: 3:16
18-02-2018 மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்திலிருக்கும் நீதி: 18:21
17-02-2018 கர்த்தர் நீதிமானை சோதித்தறிகிறார் சங்: 11:5
16-02-2018 கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதையே நாடுவேன் சங்: 27:4
15-02-2018 சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் மத்: 5:5
14-02-2018 சகோதர சிநேகிதத்திலே ஒருவர் மேலொருவர் பட்சமாயிருங்கள் ரோ: 12:10
13-02-2018 நீ...தீமையை நன்மையாலே வெல்லு ரோம: 12:21
12-02-2018 நான் அவர்களோடே சமாதான உடன்படிக்கை செய்வேன் எசே: 37:26
11-02-2018 நீ அறியாததும் எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை அறிவிப்பேன் எரே: 33:3
10-02-2018 தேவன் என் நிந்தையை நீக்கிவிட்டார் ஆதி: 30:23
09-02-2018 வாலிபரே,பிள்ளைகளே கர்த்தரைத் துதியுங்கள் சங்: 148:12
08-02-2018 பயத்துடனே கர்த்தரைச் சேவியுங்கள் சங்: 2:11
07-02-2018 அன்பு சத்தியத்தில் சந்தோசப்படும் 1கொரி: 13:6
06-02-2018 கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம் வாருங்கள் ஓசி: 6:1
05-02-2018 இரட்டிப்பான நன்மையைத் தருவேன் சக: 9:12
04-02-2018 என்னிமித்தம் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதைக் காப்பான் மத்: 10:39
03-02-2018 இதயங்களைக் கிழித்து, கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள் யோவா: 1:14
02-02-2018 பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள் யோவா: 1:14
01-02-2018 நீ பயப்படாதே, உனக்கு வேண்டிய படி யெல்லாம் செய்வேன் ரூத்: 3:11
31-01-2018 என்னிமித்தம் தன் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் அதைக் காப்பான் மத்: 10:39
30-01-2018 வாலிபரே, பிள்ளைகளே, கர்த்தரைத் துதியுங்கள் சங்: 148:12
29-01-2018 இரட்டிப்பான நன்மையைத் தருவேன் சக: 9:12
28-01-2018 இயேசு: நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் யோ: 14:6
27-01-2018 இயேசுவை...விசுவாசித்தால் இரட்சிக்கப்படுவாய் ரோ: 10:9
26-01-2018 நான் எங்கேஇருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரன் இருப்பான் யோ: 12:26
25-01-2018 கர்த்தர் உன்னை வாலாக்காமல் தலையாக்குவார் உபா: 28:14
24-01-2018 என்மகனே,உன்தாயின் போதகத்தைத் தள்ளாதே நீதி: 1:8
23-01-2018 வீணையோடும் சுரமண்டலத்தோடும் அவரைத் துதியுங்கள் சங்: 150:3
22-01-2018 அவர் எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் 1சாமு: 2:8
21-01-2018 கிருபையினாலே இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், இது தேவனுடைய ஈவு எபே: 2:8
20-01-2018 நீ பலங்கொண்டு திடமானதாயிரு. நான் உன்னோடிருப்பேன் உபா: 31:23
19-01-2018 உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக 2கொரி: 1:2
18-01-2018 கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் யாத்: 14:14
17-01-2018 நீங்கலும் பூரண சற்குணராயிருக்கக்கடவர்கள் மத்: 5:48
16-01-2018 உன்னதமானவரே உமது நாமத்தைக் கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் சங்: 9:8
15-01-2018 பொல்லாப்பு உனக்குநேரிடாது,வாதைஉன்கூடாரத்தை அணுகாது சங்: 91:10
14-01-2018 வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் எபே: 5:8
13-01-2018 எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாய் இருங்கள் ரோ: 12:18
12-01-2018 நான் உன்னை விட்டுவிலகுவதுமில்லை,உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை யோசு: 1:5
11-01-2018 விசுவாசமார்கத்தார்...ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் கலா: 3:9
10-01-2018 கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கிக்காப்பார் சங்: 121.7
09-01-2018 அல்லெலூயா,கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள் சங்: 149:1
08-01-2018 உபத்திரவத்திலே பொறுமையாய் இருங்கள் ரோ: 12:12
07-01-2018 ஆவியானவரும் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ரோம: 8:26
06-01-2018 ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள் லெவி: 19:11
05-01-2018 ஆவியின் சிந்தையோஜீவனும் சமாதானமுமாம் ரோ: 8:6
04-01-2018 நான் தேவன்...உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் ஆதி: 46:35
03-01-2018 இதோ, நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் வெளி: 21:54
02-01-2018 என் பெலனாகிய கர்த்தாவே உம்மில் அன்பு கூருவேன் சங்: 18:13
01-01-2018 சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் உபா: 28:12